Zarejestrowanie praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej w rejestrze prowadzonym przez samorządy zawodowe (praktyki lekarskie... - OpenLEX

Bogusiak Marta, Zarejestrowanie praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej w rejestrze prowadzonym przez samorządy zawodowe (praktyki lekarskie i pielęgniarskie)

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 12 grudnia 2015 r. do: 14 lipca 2016 r.
Autorzy:

Zarejestrowanie praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej w rejestrze prowadzonym przez samorządy zawodowe (praktyki lekarskie i pielęgniarskie)

Zarejestrowanie praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej w rejestrze prowadzonym przez samorządy zawodowe (praktyki lekarskie i pielęgniarskie)

Zarejestrowanie praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej w rejestrze prowadzonym przez samorządy zawodowe (praktyki lekarskie i pielęgniarskie)

Niniejsza procedura opisuje sposób rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej w rejestrze prowadzonym przez właściwy samorząd zawodowy.

Procedura nie obejmuje natomiast postępowania rejestrowego podmiotów leczniczych przed wojewodą, dla którego istnieje odrębna procedura (Patrz: Wpis podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (rejestr wojewody).

Zarejestrowanie praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej w rejestrze prowadzonym przez samorządy zawodowe (praktyki lekarskie i pielęgniarskie) samorząd zawodowy samorząd zawodowy wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku czy wniosek spełniał warunki formalne? odebranie wniosku wpis do rejestru odmowa wpisu do rejestru możliwe działania rozpoznanie merytoryczne wniosku uwierzytelnienie konta praktyka zawodowa praktyka zawodowa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) odebranie wezwania do uzupełnienia złożenie wniosku do rejestru praktyk zawodowych spełnienie pozostałych wymogów formalnych uzupełnienie braków formalnych spełnienie warunków formalnych zarejestrowanie działalności gospodarczej określenie miejsca wykonywania praktyki uchwalenie regulaminu decyzja o rozpoczęciu działalności wybór formy praktyki zawodowej indywidualna praktyka zawodowa grupowa praktyka zawodowa tak nie?

Krok: decyzja o rozpoczęciu działalności

Ustawodawca wyodrębnił dwie zasadnicze grupy podmiotów wykonujących działalność leczniczą, mianowicie:

a) podmioty lecznicze,

b) lekarze* lub pielęgniarki** wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) - dalej u.dz.l.

Na podstawie art. 5 ust. 1 u.dz.l. lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwy samorząd zawodowy. Powyższe nie wyklucza jednak tego, aby lekarz bądź pielęgniarka zdecydowali się działać jako podmiot leczniczy i zarejestrowali w rejestrze wojewody (Patrz: Wpis podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (rejestr wojewody) - jest to jednak postępowanie bardziej sformalizowane i kosztowniejsze, stąd działalność małych rozmiarów (indywidualne praktyki, praktyki grupowe) jest zwykle rejestrowana w rejestrach właściwych samorządów zawodowych.

*) ilekroć w procedurze mowa jest o pielęgniarce, rozumie się przez to także położną

**) ilekroć w procedurze mowa jest o lekarzu, rozumie się przez to także lekarza dentystę.

Krok: wybór formy praktyki zawodowej

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie (art. 5 ust. 2 pkt 1 u.dz.l.):

1) jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

a) indywidualna praktyka lekarska,

b) indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,

c) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,

d) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,

e) indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub

f) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;

2) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

Na podstawie art. 50a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) - dalej u.z.l.l.d. - grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Lekarz może łączyć kilka z ww. form wykonywania praktyki zawodowej. Każda z form jest wówczas ujawniana w ramach jednego wpisu.

Działalność lecznicza pielęgniarki może być wykonywana w formie (art. 5 ust. 2 pkt 2 u.dz.l.):

1) jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

a) indywidualna praktyka pielęgniarki,

b) indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania,

c) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki,

d) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania,

e) indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub

f) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

2) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek.

Pielęgniarka może łączyć kilka z ww. form wykonywania praktyki zawodowej. Każda z form jest wówczas ujawniana w ramach jednego wpisu.