Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 12 grudnia 2015 r. do: 14 lipca 2016 r.
Autorzy:

Zarejestrowanie praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej w rejestrze prowadzonym przez samorządy zawodowe (praktyki lekarskie i pielęgniarskie)

Zarejestrowanie praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej w rejestrze prowadzonym przez samorządy zawodowe (praktyki lekarskie i pielęgniarskie)

Zarejestrowanie praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej w rejestrze prowadzonym przez samorządy zawodowe (praktyki lekarskie i pielęgniarskie)

Niniejsza procedura opisuje sposób rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej w rejestrze prowadzonym przez właściwy samorząd zawodowy.

Procedura nie obejmuje natomiast postępowania rejestrowego podmiotów leczniczych przed wojewodą, dla którego istnieje odrębna procedura (Patrz: Wpis podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (rejestr wojewody).

Krok: decyzja o rozpoczęciu działalności

Ustawodawca wyodrębnił dwie zasadnicze grupy podmiotów wykonujących działalność leczniczą, mianowicie:

a) podmioty lecznicze,

b) lekarze* lub pielęgniarki** wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) - dalej u.dz.l.

Na podstawie art. 5 ust. 1 u.dz.l. lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwy samorząd zawodowy. Powyższe nie wyklucza jednak tego, aby lekarz bądź pielęgniarka zdecydowali się działać jako podmiot leczniczy i zarejestrowali w rejestrze wojewody (Patrz: Wpis podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (rejestr wojewody) - jest to jednak postępowanie bardziej sformalizowane i kosztowniejsze, stąd działalność małych rozmiarów (indywidualne praktyki, praktyki grupowe) jest zwykle rejestrowana w rejestrach właściwych samorządów zawodowych.

*) ilekroć w procedurze mowa jest o pielęgniarce, rozumie się przez to także położną

**) ilekroć w procedurze mowa jest o lekarzu, rozumie się przez to także lekarza dentystę.

Krok: wybór formy praktyki zawodowej

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie (art. 5 ust. 2 pkt 1 u.dz.l.):

1) jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

a) indywidualna praktyka lekarska,

b) indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,

c) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,

d) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,

e) indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub

f) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;

2) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

Na podstawie art. 50a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) - dalej u.z.l.l.d. - grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Lekarz może łączyć kilka z ww. form wykonywania praktyki zawodowej. Każda z form jest wówczas ujawniana w ramach jednego wpisu.

Działalność lecznicza pielęgniarki może być wykonywana w formie (art. 5 ust. 2 pkt 2 u.dz.l.):

1) jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

a) indywidualna praktyka pielęgniarki,

b) indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania,

c) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki,

d) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania,

e) indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub

f) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

2) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek.

Pielęgniarka może łączyć kilka z ww. form wykonywania praktyki zawodowej. Każda z form jest wówczas ujawniana w ramach jednego wpisu.