Kosiorek Aleksandra, Zaprzestanie działalności leczniczej - postępowanie z dokumentacją medyczną

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 11 maja 2017 r.
Autorzy:

Zaprzestanie działalności leczniczej - postępowanie z dokumentacją medyczną

Zaprzestanie działalności leczniczej - postępowanie z dokumentacją medyczną

Zaprzestanie działalności leczniczej - postępowanie z dokumentacją medyczną

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, który zamierza zaprzestać prowadzenia działalności leczniczej, jest zobowiązany podjąć niezbędne działania zmierzające do odpowiedniego zabezpieczenia dokumentacji medycznej pacjentów. Niniejsza procedura prezentuje poszczególne kroki, jakie powinien podjąć podmiot w tym zakresie, przede wszystkim w zależności od jego rodzaju.

Zaprzestanie działalności leczniczej - postępowanie z dokumentacją medyczną podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych podmiot z którym zawarta została umowa okręgowa izba lekarska/pielęgniarek i położnych czy doszło do śmierci lekarza/pielęgniarki/położnej? podmiot z którym zawarta została umowa podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą pozostałe podmioty lecznicze praktyka zawodowa podmiot tworzący/nadzorujący czy można ustalić podmiot odpowiedzialny? decyzja o zaprzestaniu działalności czy inna placówka przejmuje zadania podmiotu zaprzestającego działalności? wojewoda podmiot przejmujący zadania z jakim rodzajem placówki mamy do czynienia? tak nie tak nie tak nie

Krok: decyzja o zaprzestaniu działalności

Fakt zaprzestania wykonywania działalności leczniczej może wynikać z przyczyn wskazanych w przepisach, które skutkują zaprzestaniem prowadzenia działalności leczniczej i wykreśleniem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, do których należy zaliczyć w szczególności: prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności leczniczej, rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem czy niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych - art. 108 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) - dalej u.d.l. Jednocześnie zaprzestanie działalności może być wynikiem podjętej w tym zakresie decyzji samej placówki, niezwiązanej z żadną przesłanką ustawową. W obu przypadkach konieczne jest podjęcie niezbędnych czynności związanych z dokumentacją medyczną, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprzestający działalności leczniczej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek zabezpieczyć dokumentację przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych - art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz.U. z 2020 r. poz. 849) - dalej u.p.p.

Krok: czy można ustalić podmiot odpowiedzialny?

Realizacja obowiązku podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotnego zamierzającego zaprzestać działalności w zakresie zabezpieczenia dokumentacji medycznej przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych jest realizowana przede wszystkim poprzez jej przekazanie odpowiedniemu podmiotowi odpowiedzialnemu, dlatego też w pierwszej kolejności niezbędne jest ustalenie tegoż podmiotu (art. 30a ust. 1 u.p.p.).