Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 maja 2017 r.
Autor:

Zaprzestanie działalności leczniczej - postępowanie z dokumentacją medyczną

Zaprzestanie działalności leczniczej - postępowanie z dokumentacją medyczną

Zaprzestanie działalności leczniczej - postępowanie z dokumentacją medyczną

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, który zamierza zaprzestać prowadzenia działalności leczniczej, jest zobowiązany podjąć niezbędne działania zmierzające do odpowiedniego zabezpieczenia dokumentacji medycznej pacjentów. Niniejsza procedura prezentuje poszczególne kroki, jakie powinien podjąć podmiot w tym zakresie, przede wszystkim w zależności od jego rodzaju.

Krok: decyzja o zaprzestaniu działalności

Fakt zaprzestania wykonywania działalności leczniczej może wynikać z przyczyn wskazanych w przepisach, które skutkują zaprzestaniem prowadzenia działalności leczniczej i wykreśleniem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, do których należy zaliczyć w szczególności: prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności leczniczej, rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem czy niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych - art. 108 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) - dalej u.d.l. Jednocześnie zaprzestanie działalności może być wynikiem podjętej w tym zakresie decyzji samej placówki, niezwiązanej z żadną przesłanką ustawową. W obu przypadkach konieczne jest podjęcie niezbędnych czynności związanych z dokumentacją medyczną, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprzestający działalności leczniczej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek zabezpieczyć dokumentację przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych - art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) - dalej u.p.p.

Krok: czy można ustalić podmiot odpowiedzialny?

Realizacja obowiązku podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotnego zamierzającego zaprzestać działalności w zakresie zabezpieczenia dokumentacji medycznej przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych jest realizowana przede wszystkim poprzez jej przekazanie odpowiedniemu podmiotowi odpowiedzialnemu, dlatego też w pierwszej kolejności niezbędne jest ustalenie tegoż podmiotu (art. 30a ust. 1 u.p.p.).

Krok: czy inna placówka przejmuje zadania podmiotu zaprzestającego działalności?

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy określony inny podmiot (odpowiedzialny) będzie przejmował zadania placówki zaprzestającej działalności (art. 30a ust. 2 u.p.p.).

Krok: wojewoda

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej, za przechowywanie dokumentacji medycznej odpowiada wojewoda (art. 30a ust. 7 u.p.p.).

Krok: podmiot przejmujący zadania

Zgodnie z ogólną zasadą dokumentację medyczną podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej przejmuje podmiot, który przejął jego zadania (art. 30a ust. 2 u.p.p.).

Krok: z jakim rodzajem placówki mamy do czynienia?

W przypadku braku podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada za nią właściwy podmiot w zależności od tego, z jakim rodzajem podmiotu zaprzestającego działalność mamy do czynienia (art. 30a ust. 3 u.p.p.).

Krok: podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Krok: pozostałe podmioty lecznicze

Krok: praktyka zawodowa

Krok: podmiot tworzący/nadzorujący

W przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu działalności przez ten podmiot odpowiedzialny jest podmiot tworzący lub nadzorujący (art. 30a ust. 3 u.p.p.).

Krok: podmiot z którym zawarta została umowa

Podmiot leczniczy nienależący do kategorii podmiotów niebędących przedsiębiorcami, a zatem SP ZOZ-ów, jednostek budżetowych oraz jednostek wojskowych w zakresie wykonywania przez nie działalności leczniczej, ma prawo do zawarcia umowy z inną placówką medyczną na przechowywanie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu działalności leczniczej (art. 30a ust. 34 u.p.p.).

UWAGA: podmiot leczniczy zaprzestający działalności jest zobowiązany do szczegółowego poinformowania wojewody jako organu prowadzącego rejestr podmiotów leczniczych o zawarciu niniejszej umowy, podając termin, nazwę (firmę) i adres podmiotu, z którym została zawarta.

Krok: czy doszło do śmierci lekarza/pielęgniarki/położnej?

Rodzaj podmiotu uprawnionego do przechowywania i udostępniania dokumentacji jest uzależniony od ustalenia, czy powodem zamknięcia praktyki zawodowej lekarza, pielęgniarki lub położnej była ich śmierć (art. 30a ust. 3 u.p.p.).

Krok: okręgowa izba lekarska/pielęgniarek i położnych

W przypadku śmierci odpowiednio lekarza albo pielęgniarki lub położnej, wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej, za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej odpowiada właściwa okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych (art. 30a ust. 3 u.p.p.).

Krok: podmiot z którym zawarta została umowa

Lekarz, pielęgniarka lub położna ma prawo do zawarcia umowy z inną placówką medyczną na przechowywanie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu działalności leczniczej (art. 30a ust. 34 u.p.p.).

UWAGA: osoba prowadząca praktykę zawodową zaprzestająca działalności jest zobowiązana do szczegółowego poinformowania odpowiedniej okręgowej rady lekarskiej lub okręgowej rady pielęgniarek i położonych jako organu prowadzącego rejestr praktyk zawodowych o zawarciu niniejszej umowy, podając termin, nazwę (firmę) i adres podmiotu, z którym została zawarta.