Ambroziewicz Maciej, Zapewnienie pracownikowi okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 19 października 2017 r.
Autorzy:

Zapewnienie pracownikowi okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze

Zapewnienie pracownikowi okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze

Zapewnienie pracownikowi okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze

Przepisy § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) - dalej r.s.m.e., obligują pracodawcę do zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego (komputera), jeżeli pracownik ten otrzymał zalecenie stosowania takich okularów od lekarza medycyny pracy podczas badań profilaktycznych, a także pracuje przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Powyższa norma prawna jest bardzo ogólna, co wymusza na pracodawcach wydanie wewnętrznej regulacji, określającej szczegółowy tryb postępowania w takiej sytuacji. Najczęściej stosowaną procedurą jest refundacja kosztów (do określonej przez pracodawcę kwoty), zakupionych uprzednio przez pracownika okularów i przedłożenia przez niego rachunku lub faktury. Należy również pamiętać, że przepis mówi o „zapewnieniu” pracownikowi okularów, a nie - jak często błędnie interpretują go pracodawcy - „dofinansowaniu”. Pracodawca może wprowadzić limit, do którego będzie zwracał pracownikowi poniesione koszty. Limit ten, wprowadzany jest w regulaminie pracy lub płacy albo w formie zarządzenia pracodawcy.

Zapewnienie pracownikowi okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze pracodawca pracodawca odrzucenie wniosku pracownika przyjęcie wniosku o refundację ocena formalna wniosku o refundację kosztów czy nastąpi zwrot kosztów po analizie wniosku? zwrócenie pracownikowi kosztów poniesionych na zakup okularów pracownik pracownik otrzymanie zalecenia stosowania okularów złożenie wniosku o refundację kosztów tak nie

Krok: otrzymanie zalecenia stosowania okularów

Wiążące dla pracodawcy zalecenie stosowania przez pracownika okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) może być wydane wyłącznie w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, o której mowa w art. 229 k.p. Dostarczone przez pracownika zalecenie stosowania okularów wystawione przez lekarza okulistę lub innego lekarza, niezwiązanego z ww. opieką zdrowotną nie jest wiążące dla pracodawcy.

Krok: ocena formalna wniosku o refundację kosztów

Okulary będą przysługiwały w przypadku równoczesnego zaistnienia następujących przesłanek:

1) pracownik użytkuje w pracy monitor ekranowy,

2) czas użytkowania monitora wynosi co najmniej 4 godziny w ciągu dnia (w niektórych przypadkach może wynosić mniej - np. u niepełnosprawnych w stopniu znacznym wystarczy 3,5 godziny),

3) wyniki profilaktycznych badań wykażą potrzebę stosowania okularów przy obsłudze monitora,

4) pracownik dostarczy pracodawcy zalecenie lekarza dotyczące używania okularów.

Okulary nie przysługują w przypadku obsługi przez pracowników:

1) urządzeń w kabinach kierowców oraz kabinach sterowniczych maszyn i pojazdów,

2) systemów komputerowych na pokładach środków transportu,

3) systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,

4) systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,

5) kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,

6) maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

Należy dodać, że pracodawca - jeżeli uzna to za stosowne - może finansować (refundować) koszty zakupu okularów każdemu pracownikowi, zatrudnionemu na dowolnym stanowisku pracy (np. kierowcy, robotnikowi itp.). Musi jednak liczyć się z tym, że poniesione wydatki nie będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f. ani zwolnieniu z konieczności oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 r.s.u.