Krywan Tomasz, Zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 24 lutego 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Autorzy:

Zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy podatnik podatnik podatek od uzyskanego dochodu objęty jest zaniechaniem poboru podatek od uzyskanego dochodu nie jest objęty zaniechaniem poboru u podatnika korzystającego z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek powstał dochód w związku z poniesieniem kosztów wytworzenia lub nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn lub w związku z poniesieniem kosztów z tytułu wykonania nieodpłatnych świadczeń w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy czy rzeczy, prawa lub świadczenia zostały przekazane/zrealizowane na rzecz jednego z określonych przepisami podmiotów? czy dochód został osiągnięty od 24.02.2022 r. do 31.12.2022 r.? tak nie tak nie

Krok: u podatnika korzystającego z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek powstał dochód w związku z poniesieniem kosztów wytworzenia lub nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn lub w związku z poniesieniem kosztów z tytułu wykonania nieodpłatnych świadczeń w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Przepisami art. 28c-28t ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., zostały określone zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w formie ryczałtu od dochodów spółek (potocznie nazywanym estońskim CIT lub podatkiem estońskim). Jest to forma opodatkowania wiążąca dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego. Jej stosowanie zmienia podstawowe zasady opodatkowania, obowiązujące w u.p.d.o.p. (między innymi w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania i stawek podatku).

Opodatkowaniu w formie ryczałtu od dochodów spółek podlegają dochody wskazane przepisami art. 28m ust. 1 u.p.d.o.p., w tym dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 28m ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p.). Powoduje to, że ponoszenie przez podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą skutkuje powstawaniem u nich dochodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, a w konsekwencji koniecznością zapłaty tego ryczałtu.

Wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą są przy tym między innymi koszty wytworzenia lub nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, jak również koszty poniesione z tytułu wykonania nieodpłatnych świadczeń, których celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Konieczność zapłaty ryczałtu od podatników ponoszących takie koszty mogłaby jednak zniechęcać do pomocy ukraińskim uchodźcom. Dlatego też Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru od niektórych dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli ich powstanie jest konsekwencją poniesienia przez podatników wskazanych kosztów – zob. § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 18.03.2022 r. w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy (Dz.U. poz. 641) – dalej r.s.z.p.

Krok: czy rzeczy, prawa lub świadczenia zostały przekazane/zrealizowane na rzecz jednego z określonych przepisami podmiotów?

Omawiane zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek obejmuje dochody z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p., w wysokości odpowiadającej:

1) poniesionym kosztom wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:

a) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,

b) jednostkom samorządu terytorialnego,

c) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,

d) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego;

2) kosztom poniesionym z tytułu wykonania nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1.