Bartosiewicz Adam, Założenie magazynu typu call-off

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Założenie magazynu typu call-off

Założenie magazynu typu call-off

Założenie magazynu typu call-off

Procedura ma na celu zaprezentowanie warunków i czynności, jakich musi dopełnić podmiot, który ma zamiar prowadzić magazyn, do którego mogą być wprowadzane i z którego mogą być pobierane towary znajdujące się w tzw. procedurze magazynu call-off.

Założenie magazynu typu call-off NUS NUS uzupełniono termin wezwanie do uzupełnienia warunki formalne pozostawienie bez rozpatrzenia otrzymanie zawiadomienia (uzupełnienia) przyjęcie zawiadomienia prowadzący magazyn prowadzący magazyn 14 dni rozpoczęcie działalności założenie magazynu zawiadomienie braki formalne? otrzymanie pisma uzupełnienie zawiadomienia nie tak tak nie tak nie

Krok: założenie magazynu

Magazyny call-off oraz magazyny (składy) konsygnacyjne są szczególnym rozwiązaniem, który ma ułatwić współpracę i rozliczenia pomiędzy dostawcą a nabywcą w zakresie dostaw ciągłych, czy też powtarzających się, umożliwiając obu stronom możliwie najdogodniejsze dla nich warunki odpowiednio dostarczania towarów do magazynu (składu) i pobierania towarów z takiego magazynu.

W Polsce obowiązują od 1.07.2020 r. całkowicie nowe przepisy w tym względzie, stanowiące implementację dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4.12.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE L 311, s. 3.). Dyrektywa ta zawiera pakiet tzw. quick-fixes, czyli szybkich zmian (czy też „łat”, jak określają to inni).

Jednym z trzech celów ww. dyrektywy jest usprawnienie, ujednolicenie i uszczelnienie systemu VAT m.in. w zakresie przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock w handlu transgranicznym.

Istotą funkcjonowania procedury z wykorzystaniem magazynu typu call-off jest czasowe i warunkowe zawieszenie obowiązku potraktowania przemieszczenia towarów z jednego państwa członkowskiego do magazynu w drugim państwie członkowskim jako tzw. nietransakcyjnej transakcji wewnątrzwspólnotowej (skutkującej czynnością zrównaną z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w państwie położenia magazynu) z jednoczesnym umożliwieniem finalnego rozliczenia tej transakcji jako normalnej transakcji wewnątrzwspólnotowej, jeśli towary te zostaną w odpowiednim czasie pobrane z magazynu przez nabywcę spełniającego określone warunki.

W związku z procedurą magazynu typu call-off muszą być również spełnione pewne wymogi o charakterze sprawozdawczym. Pierwszym z tych obowiązków jest poinformowanie właściwych organów podatkowych o prowadzeniu magazynu w procedurze call-off.

Obowiązek ten obciąża polskiego podatnika, który prowadzi magazyn typu call-off. Nie jest to obowiązek, który ciążyłby na (zagranicznym) dostawcy.

Krok: zawiadomienie

Zawiadomienie powinno być złożone w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze. Termin ten ma charakter materialnoprawny i nie podlega przywróceniu. Jak już jednak wskazywano – uchybienie mu nie powoduje, że procedura magazynu call-off nie będzie miała zastosowania.

Zawiadomienie powinno być złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

1) miejsce i cel składania zawiadomienia;

2) dane podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej:

a) nazwę lub imię i nazwisko,

b) adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,

c) numer identyfikacji podatkowej – w przypadku podatnika,

d) numer identyfikacyjny, pod którym podatnik podatku od wartości dodanej jest zidentyfikowany na potrzeby tego podatku w państwie, w którym posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku podatnika podatku od wartości dodanej będącego osobą fizyczną – także datę urodzenia,

e) kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla państwa członkowskiego wydania numeru, o którym mowa w lit. d;

3) adres magazynu;

4) datę pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu;

5) dane kontaktowe podatnika, podatnika podatku od wartości dodanej lub pełnomocnika:

a) imię i nazwisko,

b) numer telefonu.