Zalecenia konserwatorskie - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Zalecenia konserwatorskie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 listopada 2015 r.
Autorzy:

Zalecenia konserwatorskie

Zalecenia konserwatorskie

Zalecenia konserwatorskie

Zalecenia konserwatorskie stanowią zinstytucjonalizowaną formę przyrzeczenia publicznego. Instytucja zaleceń została wprowadzona w celu uchronienia dysponenta zabytku przed ponoszeniem nakładów na projekt zamierzenia inwestycyjnego niemający szans na faktyczną realizację w świetle wymagań konserwatorskich. Innymi słowy, sporządzenie takiego projektu zgodnie z tymi zaleceniami miało w intencji ustawodawcy stanowić gwarancję następczej możliwości jego realizacji (M. Cherka (w:) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, praca zbior. pod red. M. Cherki, LEX 2010, komentarz do art. 27).

Zalecenia konserwatorskie organ organ odmowa przedstawienia zaleceń czy przedmiot wniosku spełnia kryteria zabytku? przedstawienie zaleceń konserwatorskich odebranie wniosku analiza wniosku strona strona wniosek właściciela lub posiadacza zabytku nie tak

Krok: wniosek właściciela lub posiadacza zabytku

Zalecenia konserwatorskie wydawane są wyłącznie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to zabytek wpisany do rejestru lub objęty inna formą ochrony.

Krok: odebranie wniosku

Wpływ wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich nie wszczyna żadnego sformalizowanego postepowania. W szczególności nie ma podstaw, by stosować w tym przypadku przepisy właściwe dla postępowania administracyjnego.