Załącznik do protokołu z rozprawy - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Załącznik do protokołu z rozprawy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 sierpnia 2015 r.
Autor:

Załącznik do protokołu z rozprawy

Załącznik do protokołu z rozprawy

Załącznik do protokołu z rozprawy

Procedura opisuje sposób zamieszczenia wniosków oświadczeń uprawnień i sprostowań w załączniku do protokołu z rozprawy

Załącznik do protokołu z rozprawy sąd sąd zobowiązanie strony działającej przez profesjonalnego pełnomocnika do sporządzenia załącznika do protokołu strona strona w trakcie rozprawy strona zgłosiła nowe wnioski oświadczenia uzupełnienia bądź sprostowania wniosków czy strona działa przez profesjonalnego pełnomocnika? strona sporządza załącznik do protokołu z rozprawy złożenie załącznika do protokołu nie tak

Krok: w trakcie rozprawy strona zgłosiła nowe wnioski oświadczenia uzupełnienia bądź sprostowania wniosków

Z rozprawy sporządza się protokół po myśli art. 100 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.) – dalej p.p.s.a. Protokół stanowi sprawozdawczy dokument urzędowy z posiedzenia jawnego, wchodzący w skład akt sądowych, stwierdza istnienie lub nieistnienie istotnych dla sprawy faktów (tak A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego: Komentarz, Warszawa 2012, s. 297). Celem protokołu jest zapewnienie możliwości odtworzenia w każdym stanie sprawy dokładnego przebiegu posiedzenia. Protokół jest więc formą udokumentowania wszystkich istotnych dla przebiegu postępowania i rozstrzygnięcia sprawy zdarzeń, zeznań, oświadczeń i twierdzeń, co jednak w razie jego braku nie wyłącza możliwości wykazania w inny sposób, że czynność sądowa została dokonana (tak W. Siedlecki, Glosa do uchwały SN z dnia 17 października 1978 r., III CZP 62/78, NP 1980, nr 4, s. 151).

Krok: czy strona działa przez profesjonalnego pełnomocnika?

W toku posiedzenia wnioski, oświadczenia, uzupełnienia oraz sprostowania wniosków i oświadczeń można zamieścić w załączniku do protokołu.

Przyjmuje się, że „załącznik do protokołu ma na celu uzupełnienie jego treści przez bardziej precyzyjne utrwalenie wypowiedzi składanych na posiedzeniu” (por. M. Jędrzejewska, K. Weitz, T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego, s. 455; por. wyok NSA z dnia 19 października 2006 r., I FSK 104/06). W ocenie NSA, załącznik ten może zawierać wyłącznie treści pozbawione charakteru dowodu i nie ma znaczenia autonomicznego (por. wyr. NSA z dnia 8 grudnia 2004 r., GSK 847/04). Jak przyjmuje się w doktrynie, „załącznik może jedynie uzupełniać protokół co do jego treści, przez bardziej precyzyjne utrwalenia wypowiedzi składanych na posiedzeniu” (por. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: Komentarz, Warszawa 2010, s. 261). Treść załącznika do protokołu musi odpowiadać zgłoszonej na rozprawie wypowiedzi. Z tego względu przewodniczący powinien zbadać zgodność załącznika z rzeczywistym przebiegiem posiedzenia (por. A. Zieliński, Załącznik do protokołu posiedzenia sądu, Przegląd Sądowy 1994, nr 3, s. 25; por. też postanowienie NSA z dnia 23 lutego 2006 r., II FZ 608/08).