Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Zakres uprawnień wynikających z pełnomocnictwa

Zakres uprawnień wynikających z pełnomocnictwa

Zakres uprawnień wynikających z pełnomocnictwa

Procedura ma na celu przedstawienie zakresu uprawnień procesowych wynikających z otrzymanego pełnomocnictwa.

Krok: otrzymanie pełnomocnictwa

W momencie skutecznego, z punktu widzenia procedury podatkowej, udzielenia pełnomocnictwa, tj. w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, strona lub jej pełnomocnik mają prawo do zastosowania udzielonego pełnomocnictwa w procedurze podatkowej (zob. procedura Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) - dalej o.p., w zakresie nieunormowanym w art. 138a-138n o.p. odsyła do przepisów o pełnomocnictwie w art. 86-97 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.) oraz w art. 95-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Krok: złożenie pełnomocnictwa (do akt)

Złożenie pełnomocnictwa należy rozumieć jako jego przesłanie organowi podatkowemu. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują tylko pełnomocnictwa szczególne i do doręczeń (zob. procedura Rodzaje pełnomocnictw} które należy wnosić:

1) osobiście lub za pomocą operatora pocztowego, jeśli są udzielone na piśmie,

2) na skrzynkę podawczą organu podatkowego na platformie ePUAP, jeśli są udzielone w formie elektronicznej.

Dołączenie pełnomocnictwa do akt (w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego) będzie fakultatywne (zob. procedura Posługiwanie się pełnomocnictwem).

Krok: nabycie uprawnień

Pełnomocnik nabywa uprawnienia od dnia zawiadomienia organu podatkowego. Przed 1 stycznia 2016 r. brak było tak jednoznacznego przepisu, z orzecznictwa wynikało, że organ jest związany pełnomocnictwem od dnia jego otrzymania. Można zatem przypuszczać, że tak też będzie rozumiany sposób zawiadomienia organu - jako moment otrzymania pełnomocnictwa, a nie jego moment wysłania. Brak wątpliwości będzie jedynie w przypadku pełnomocnictwa udzielonego do protokołu

Krok: reprezentacja mocodawcy

Pełnomocnik nabywa uprawnienia do reprezentowania mocodawcy:

1) we wszystkich czynnościach podejmowanych przez wszystkie organy podatkowe (dla pełnomocnictwa ogólnego od 1 lipca 2016 r.);

2) w konkretnej czynności bądź przed konkretnym organem, bądź w zakresie konkretnego podatku czy konkretnej deklaracji (dla pełnomocnictwa szczególnego) w ramach danego rodzaju postępowania w sprawie, z wyjątkiem kiedy jest wymagane osobiste działanie mocodawcy (np. przesłuchanie go w charakterze strony, złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania);

3) wyłącznie w zakresie doręczeń, jeśli brak jest wybranej formy komunikacji elektronicznej i nie udzielono innego rodzaju pełnomocnictwa (dla pełnomocnictwa do doręczeń).

W ramach tych uprawnień pełnomocnik może zmienić lub wypowiedzieć pełnomocnictwo (zrezygnować z działania w imieniu mocodawcy), o czym musi zawiadomić zarówno organ podatkowy, jak i mocodawcę.

WZÓR - PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE PPO-1

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE, ODWOŁANIU LUB WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO OPO-1

Krok: uwierzytelnianie dokumentów

Profesjonalny pełnomocnik nabywa uprawnienia do uwierzytelniania odpisu:

1) udzielonego mu pełnomocnictwa (art. 138a § 4 o.p.),

2) dokumentów składanych w postępowaniu podatkowym (art. 194a § 2, 2a3 o.p.).

Krok: okazanie pełnomocnictwa w celu dokonania odpisu i włączenia do akt

Pełnomocnik może okazać oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa szczególnego oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy.

Krok: bycie pełnomocnikiem tymczasowym

W przypadkach niecierpiących zwłoki dla osoby nieobecnej lub braku możliwości kontaktowania się ze spółką profesjonalny pełnomocnik (doradca podatkowy, radca prawny lub adwokat) może zostać wyznaczony na tymczasowego pełnomocnika szczególnego.

Powyższej tematyki dotyczy procedura Udzielenie tymczasowego pełnomocnictwa.

Krok:

Powyższej tematyki dotyczy procedura Zakres obowiązków wynikających z pełnomocnictwa.