Musiał Krzysztof J., Zakres uprawnień wynikających z pełnomocnictwa

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 11 maja 2014 r. do: 31 grudnia 2015 r.
Autorzy:

Zakres uprawnień wynikających z pełnomocnictwa

Zakres uprawnień wynikających z pełnomocnictwa

Zakres uprawnień wynikający z pełnomocnictwa

Procedura ma na celu przedstawienie zakresu uprawnień procesowych wynikających z otrzymanego pełnomocnictwa.

Zakres uprawnień wynikających z pełnomocnictwa pełnomocnik pełnomocnik nabycie uprawnień (!) reprezentacja  mocodawcy uwierzytelnianie dokumentów otrzymanie pełnomocnictwa rodzaj/zakres pełnomocnictwa pełnomocnictwo ogólne (!) pełnomocnictwo  szczególne (!) złożenie  pełnomocnictwa do  akt

Krok: otrzymanie pełnomocnictwa

W momencie skutecznego, z punktu widzenia procedury podatkowej, udzielenia pełnomocnictwa, tj. w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, strona lub jej pełnomocnik mają prawo do zastosowania udzielonego pełnomocnictwa w procedurze podatkowej (zob. procedura Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) - dalej o.p., w zakresie nieunormowanym w art. 137 § 1-3b o.p. odsyła do przepisów o pełnomocnictwie w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.) - dalej k.p.c. (art. 86–97) oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) - dalej k.c. (art. 95–109).

Krok: rodzaj/zakres pełnomocnictwa

Art. 98 k.c. dzieli pełnomocnictwa według rodzaju czynności, jakie może podejmować pełnomocnik w imieniu mocodawcy (ogólne, rodzajowe, szczególne).

Art. 88 k.p.c. dzieli pełnomocnictwa według zakresu uprawnień procesowych (procesowe ogólne i do poszczególnych czynności procesowych).