Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 lipca 2016 r.
Autorzy:

Zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej na potrzeby pełnienia dyżurów w podmiotach leczniczych

Zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej na potrzeby pełnienia dyżurów w podmiotach leczniczych

Zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej na potrzeby pełnienia dyżurów w podmiotach leczniczych

Niniejsza procedura opisuje sposób tworzenia i rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej w rejestrze prowadzonym przez właściwy samorząd zawodowy na potrzeby udzielania świadczeń w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Analizowana forma wykonywania praktyki zawodowej w praktyce znajduje zastosowanie najczęściej w związku z potrzebą obsadzenia dyżurów medycznych w podmiocie leczniczym.

Procedura nie obejmuje analogicznych postępowań rejestrowych dla pozostałych form wykonywania praktyki zawodowej (praktyka w gabinecie/praktyka w miejscu wezwania) ani też postępowania rejestrowego podmiotów leczniczych - którym poświęcone zostały odrębne procedury. Patrz procedury: Wpis podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (rejestr wojewody) oraz Zarejestrowanie praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej w rejestrze prowadzonym przez samorządy zawodowe (praktyki lekarskie i pielęgniarskie).

Krok: zamiar pełnienia dyżurów w podmiocie leczniczym

Lekarz* lub pielęgniarka** mogą pełnić dyżury w podmiocie leczniczym wykonując w nim praktykę zawodową. Jest to coraz częściej praktykowana forma obsadzania dyżurów w szpitalach, w miejsce zatrudniania personelu w ramach stosunku pracy. Artykuł 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) - dalej u.dz.l. - przewiduje w tym celu możliwość utworzenia specjalnej formy praktyki zawodowej, mianowicie praktyki zawodowej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Oprócz powyżej wskazanej - która będzie przedmiotem niniejszej procedury - ustawa o działalności leczniczej, z uwagi na kryterium miejsca wykonywania, przewiduje jeszcze następujące formy wykonywania praktyki zawodowej:

a) praktyka zawodowa wykonywana w gabinecie - warunkiem jej zarejestrowania jest posiadanie lokalu spełniającego odpowiednie wymogi fachowe i sanitarne;

b) praktyka zawodowa wykonywana w miejscu wezwania - w jej przypadku nie trzeba dysponować specjalnym lokalem, gdyż świadczenia są udzielane w miejscu pobytu pacjenta. Zgodnie jednak z zastrzeżeniem zawartym w art. 20 u.dz.l. miejscem wezwania nie może być zakład leczniczy podmiotu leczniczego.

UWAGA: w przypadku wykonywania działalności leczniczej przez lekarza albo pielęgniarkę jako praktyki zawodowej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, ponoszą solidarnie odpowiednio lekarz i podmiot leczniczy albo pielęgniarka i podmiot leczniczy (art. 33 u.dz.l.).

*) ilekroć w procedurze mowa jest o lekarzu, rozumie się przez to także lekarza dentystę,

**) ilekroć w procedurze mowa jest o pielęgniarce, rozumie się przez to także położną.

Krok: wymóg utworzenia praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Lekarz lub pielęgniarka, którzy chcą wykonywać praktykę zawodową w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej powinni zarejestrować swoją działalność w rejestrze prowadzonym przez właściwy samorząd zawodowy.

Wykonywanie zawodu może oczywiście odbywać się także w ramach stosunku pracy - wówczas lekarz czy pielęgniarka nie mają potrzeby ani obowiązku rejestrowania własnej działalności gospodarczej i praktyki zawodowej.

UWAGA: kwestią coraz częściej dyskutowaną jest natomiast możliwość wykonywania zawodu (w tym pełnienia dyżurów) na podstawie umowy cywilnoprawnej - umowy zlecenia, przez lekarza, który nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej. Choć dotychczas taka forma współpracy z lekarzami była powszechnie praktykowana, to organizacje zawodowe coraz częściej wypowiadają się w tej kwestii negatywnie w przypadkach, kiedy współpraca taka miałaby mieć charakter stały. Poszczególne okręgowe izby lekarskie przyjmują, że ciągłe i zorganizowane wykonywanie zlecenia (takie, które nie ma charakteru wyjątkowego) wypełnia znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), a w konsekwencji wymaga zarejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a następnie w rejestrze praktyk zawodowych.