Zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej na potrzeby pełnienia dyżurów w podmiotach leczniczych - OpenLEX

Bogusiak Marta, Zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej na potrzeby pełnienia dyżurów w podmiotach leczniczych

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 15 lipca 2016 r. do: 31 marca 2019 r.
Autorzy:

Zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej na potrzeby pełnienia dyżurów w podmiotach leczniczych

Zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej na potrzeby pełnienia dyżurów w podmiotach leczniczych

Zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej na potrzeby pełnienia dyżurów w podmiotach leczniczych

Niniejsza procedura opisuje sposób tworzenia i rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej w rejestrze prowadzonym przez właściwy samorząd zawodowy na potrzeby udzielania świadczeń w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Analizowana forma wykonywania praktyki zawodowej w praktyce znajduje zastosowanie najczęściej w związku z potrzebą obsadzenia dyżurów medycznych w podmiocie leczniczym.

Procedura nie obejmuje analogicznych postępowań rejestrowych dla pozostałych form wykonywania praktyki zawodowej (praktyka w gabinecie/praktyka w miejscu wezwania) ani też postępowania rejestrowego podmiotów leczniczych - którym poświęcone zostały odrębne procedury. Patrz procedury: Wpis podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (rejestr wojewody) oraz Zarejestrowanie praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej w rejestrze prowadzonym przez samorządy zawodowe (praktyki lekarskie i pielęgniarskie).

Zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej na potrzeby pełnienia dyżurów w podmiotach leczniczych samorząd zawodowy samorząd zawodowy wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku czy wniosek spełniał warunki formalne? odebranie wniosku wpis do rejestru odmowa wpisu do rejestru możliwe działania rozpoznanie merytoryczne wniosku uwierzytelnienie konta praktyka zawodowa praktyka zawodowa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) odebranie wezwania do uzupełnienia wymóg utworzenia praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego złożenie wniosku do rejestru praktyk zawodowych spełnienie pozostałych wymogów formalnych uzupełnienie braków formalnych zarejestrowanie działalności gospodarczej zawarcie umowy z podmiotem leczniczym uchwalenie regulaminu zamiar pełnienia dyżurów w podmiocie leczniczym wykonywany zawód lekarz pielęgniarka tak nie

Krok: zamiar pełnienia dyżurów w podmiocie leczniczym

Lekarz* lub pielęgniarka** mogą pełnić dyżury w podmiocie leczniczym wykonując w nim praktykę zawodową. Jest to coraz częściej praktykowana forma obsadzania dyżurów w szpitalach, w miejsce zatrudniania personelu w ramach stosunku pracy. Artykuł 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) - dalej u.dz.l. - przewiduje w tym celu możliwość utworzenia specjalnej formy praktyki zawodowej, mianowicie praktyki zawodowej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Oprócz powyżej wskazanej - która będzie przedmiotem niniejszej procedury - ustawa o działalności leczniczej, z uwagi na kryterium miejsca wykonywania, przewiduje jeszcze następujące formy wykonywania praktyki zawodowej:

a) praktyka zawodowa wykonywana w gabinecie - warunkiem jej zarejestrowania jest posiadanie lokalu spełniającego odpowiednie wymogi fachowe i sanitarne;

b) praktyka zawodowa wykonywana w miejscu wezwania - w jej przypadku nie trzeba dysponować specjalnym lokalem, gdyż świadczenia są udzielane w miejscu pobytu pacjenta. Zgodnie jednak z zastrzeżeniem zawartym w art. 20 u.dz.l. miejscem wezwania nie może być zakład leczniczy podmiotu leczniczego.

UWAGA: w przypadku wykonywania działalności leczniczej przez lekarza albo pielęgniarkę jako praktyki zawodowej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, ponoszą solidarnie odpowiednio lekarz i podmiot leczniczy albo pielęgniarka i podmiot leczniczy (art. 33 u.dz.l.).

*) ilekroć w procedurze mowa jest o lekarzu, rozumie się przez to także lekarza dentystę,

**) ilekroć w procedurze mowa jest o pielęgniarce, rozumie się przez to także położną.

Krok: wymóg utworzenia praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Lekarz lub pielęgniarka, którzy chcą wykonywać praktykę zawodową w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej powinni zarejestrować swoją działalność w rejestrze prowadzonym przez właściwy samorząd zawodowy.

Wykonywanie zawodu może oczywiście odbywać się także w ramach stosunku pracy - wówczas lekarz czy pielęgniarka nie mają potrzeby ani obowiązku rejestrowania własnej działalności gospodarczej i praktyki zawodowej.

UWAGA: kwestią coraz częściej dyskutowaną jest natomiast możliwość wykonywania zawodu (w tym pełnienia dyżurów) na podstawie umowy cywilnoprawnej - umowy zlecenia, przez lekarza, który nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej. Choć dotychczas taka forma współpracy z lekarzami była powszechnie praktykowana, to organizacje zawodowe coraz częściej wypowiadają się w tej kwestii negatywnie w przypadkach, kiedy współpraca taka miałaby mieć charakter stały. Poszczególne okręgowe izby lekarskie przyjmują, że ciągłe i zorganizowane wykonywanie zlecenia (takie, które nie ma charakteru wyjątkowego) wypełnia znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), a w konsekwencji wymaga zarejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a następnie w rejestrze praktyk zawodowych.