Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autor:

Zakaz czasowego potrącania kar umownych, zakaz czasowego dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy

Zakaz czasowego potrącania kar umownych, zakaz czasowego dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy

Zakaz potrącania kar umownych, zakaz dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy

Ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086), w jej art. 77 dokonano zmian w ustawie z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), dodając art. 15r1.

Krok: stwierdzenie nienależytego wykonania umowy

W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, zamawiający może dochodzić zapłaty od wykonawcy kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może z tego uprawnienia skorzystać – o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Krok: ustalenie terminu zdarzenia nienależytego wykonania umowy

Dla ustalenia możliwości skorzystania w uprawnień przewidzianych w umowie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, zamawiający jest zobligowany ustalić kiedy nastąpiło zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę.

Krok: czy nastąpiło w okresie epidemii

Zamawiający musi ustalić, czy zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę miało miejsce w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Krok: dochodzenie kary

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę nie zaistniało w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający może dochodzić zapłaty od wykonawcy kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy.

Krok: odstąpienie od dochodzenia kary

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę miało miejsce w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może dochodzić zapłaty od wykonawcy kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy. Dochodzenie kary zostaje zawieszone.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego o naliczeniu kary nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ tego terminu, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie, o którym mowa wyżej, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19. Obliczając powyższe terminy, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów.