Wiktorowska Ewa, Zakaz czasowego potrącania kar umownych, zakaz czasowego dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autor:

Zakaz czasowego potrącania kar umownych, zakaz czasowego dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy

Zakaz czasowego potrącania kar umownych, zakaz czasowego dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy

Zakaz potrącania kar umownych, zakaz dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy

Ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086), w jej art. 77 dokonano zmian w ustawie z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), dodając art. 15r1.

Zakaz czasowego potrącania kar umownych, zakaz czasowego dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy zamawiający zamawiający czy nastąpiło w okresie epidemii stwierdzenie nienależytego wykonania umowy ustalenie terminu zdarzenia nienależytego wykonania umowy dochodzenie kary odstąpienie od dochodzenia kary tak nie

Krok: stwierdzenie nienależytego wykonania umowy

W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, zamawiający może dochodzić zapłaty od wykonawcy kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może z tego uprawnienia skorzystać – o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Krok: ustalenie terminu zdarzenia nienależytego wykonania umowy

Dla ustalenia możliwości skorzystania w uprawnień przewidzianych w umowie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, zamawiający jest zobligowany ustalić kiedy nastąpiło zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę.