Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Zajęcie wynagrodzenia za pracę

Krok: otrzymanie od wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę

Informacji o fakcie zatrudnienia i uzyskiwania wynagrodzenia za pracę może udzielić sam dłużnik po wezwaniu do złożenia wyjaśnień (art. 801 k.p.c.).

Krok: wezwanie pracodawcy do przekazywania wynagrodzenia i zawiadomienie dłużnika o zajęciu

Na czynność komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego (art. 767 k.p.c.). Patrz również Wniesienie skargi na czynności komornika {spc/kpc.a767.01}.

W skierowanym do pracodawcy wezwaniu komornik sądowy zakazuje wypłacania dłużnikowi wynagrodzenia (poza częścią wolną od zajęcia) oraz określa komu ma być przekazywane zajęte wynagrodzenie.

Zasadą jest, że komornik zobowiązuje pracodawcę do przekazywania wynagrodzenia bezpośrednio wierzycielowi.

Komornik może jednak od razu bądź w toku realizacji zajęcia nakazać pracodawcy, aby zajęte wynagrodzenie było przekazywane bezpośrednio jemu, jeśli przemawiają za tym okoliczności sprawy, a w szczególności gdy:

– egzekucja prowadzona jest na rzecz kilku wierzycieli, a potrącona kwota nie wystarcza na całkowite ich zaspokojenie (art. 881 § 3 pkt 2 k.p.c.),

– pracodawca zaniedbuje swoje obowiązki wynikające z zajęcia (np. wykonuje je z opóźnieniem, nie przekazuje komornikowi informacji o rozpoczęciu wypłat na rzecz wierzyciela),

– egzekwowane są należności przypadające komornikowi, np. koszty egzekucji,

– postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone bądź zajęcie dokonane zostało na podstawie tytułu zabezpieczenia; w tych wypadkach ściągnięte kwoty są wpłacane na rachunek depozytowy sądu (art. 808 k.p.c.). Patrz również Składanie kwot na rachunek depozytowy sądu {spc/kpc.a808.01}.

Zajęciu podlega nie tylko wynagrodzenie rozumiane jako świadczenie periodyczne przysługujące pracownikowi w zamian za świadczoną pracę lub prace zlecone, ale również premie, nagrody, zysk lub udział w funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy (art. 881 § 2 k.p.c.). Zajęcie obejmuje w szczególności świadczenia uzyskiwane od pracodawcy z innych niż stosunek pracy stosunków prawnych, np. wynagrodzenie za pracę wykonane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. O opisanym zakresie zajęcia komornik zobowiązany jest wskazać w wezwaniu skierowanym do pracodawcy (§ 108 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników).

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik zawiadamia o tym dłużnika, informując go w szczególności, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. W razie naruszenia opisanych zakazów dłużnik może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzyciela na podstawie art. 415 k.c.

Równocześnie z zawiadomieniem o zajęciu komornik poucza dłużnika o obowiązku powiadomienia komornika o zmianie pracodawcy i skutkach zaniedbania tego obowiązku, czyli o możliwości ukarania grzywną w wysokości do pięciu tysięcy złotych (art. 884 § 4 oraz art. 886 § 1 i 4 k.p.c.).

Krok: doręczenie zawiadomienia

Zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania pracodawcy.

Zajęcie obowiązuje nadal, choćby po zajęciu nawiązano z dłużnikiem nowy stosunek pracy lub zlecenia albo choćby zakład pracy przeszedł na inną osobę, jeżeli osoba ta o zajęciu wiedziała (art. 884 § 1 k.p.c.).

W wypadku rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy pracodawca czyni wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy (art. 884 § 2 k.p.c. i art. 97 § 2 k.p.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację