Krywan Tomasz, Zagraniczna jednostka kontrolowana - stosowanie przepisów o opodatkowaniu dochodów jednostki

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Zagraniczna jednostka kontrolowana - stosowanie przepisów o opodatkowaniu dochodów jednostki

Zagraniczna jednostka kontrolowana - stosowanie przepisów o opodatkowaniu dochodów jednostki

Zagraniczna jednostka kontrolowana - stosowanie przepisów o opodatkowaniu dochodów jednostki

Procedura pozwala ustalić, czy znajdują zastosowanie przepisy regulujące zasady opodatkowania dochodów kontrolowanych jednostek zagranicznych.

Zagraniczna jednostka kontrolowana - stosowanie przepisów o opodatkowaniu dochodów jednostki podatnik podatnik przepisy o opodatkowaniu dochodów kontrolowanych jednostek zagranicznych nie mają zastosowania przepisy o opodatkowaniu dochodów kontrolowanych jednostek zagranicznych mają zastosowanie istnieje potrzeba ustalenia czy mają zastosowanie przepisy regulujące zasady opodatkowania dochodów kontrolowanych jednostek zagranicznych czy polski podatnik posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku jednostki zagranicznej? czy jednostki zagraniczna należy do tzw. zagranicznych jednostek kontrolowanych? tak nie nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy mają zastosowanie przepisy regulujące zasady opodatkowania dochodów kontrolowanych jednostek zagranicznych

W art. 30f ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 24a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., określone są przepisy regulujące zasady opodatkowania dochodów kontrolowanych jednostek zagranicznych (CFC – ang. Controlled Foreign Corporation). Regulacje tego typu są powszechnie stosowane na świecie w celu zwalczania nadużyć podatkowych występujących w stosunkach między podmiotami powiązanymi, polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Regulacje typu CFC stanowią również jeden ze skuteczniejszych mechanizmów walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania.

Krok: czy polski podatnik posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku jednostki zagranicznej?

Przepisy o opodatkowaniu dochodów kontrolowanych jednostek zagranicznych mają zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki. Pierwszym z nich jest, aby osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce (a w konsekwencji objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym - zob. art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f.) lub podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiadający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (a w konsekwencji objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym - zob. art. 3 ust. 1 u.p.d.o.p.) samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub (od 1.01.2022 r.) innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadał, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną, przy czym za zagraniczne jednostki uważa się podmioty wymienione w art. 30f ust. 2 pkt 1 lit. a-g u.p.d.o.f. oraz art. 24a ust. 2 pkt 1 lit. a-g u.p.d.o.p. nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Polski (zob. art. 30f ust. 1 w zw. z art. 30f ust. 3 u.p.d.o.f. oraz art. 24a ust. 1 w zw. z art. 24a ust. 3 u.p.d.o.p.).