Krywan Tomasz, Zagraniczna jednostka kontrolowana - pojęcie

Procedury
Status:  Nieaktualna
do: 30 marca 2019 r.
Autorzy:

Zagraniczna jednostka kontrolowana - pojęcie

Zagraniczna jednostka kontrolowana - pojęcie

Zagraniczna jednostka kontrolowana - pojęcie

Procedura pozwala ustalić, czy zagraniczna jednostka jest zagraniczną jednostką kontrolowaną w rozumieniu przepisów o opodatkowaniu dochodów kontrolowanych jednostek zagranicznych.

Zagraniczna jednostka kontrolowana - pojęcie podatnik podatnik czy kwota faktycznie zapłaconego podatku dochodowego przez zagraniczną jednostkę jest niższa niż określona przepisami? zagraniczna jednostka jest zagraniczną jednostką kontrolowaną zagraniczna jednostka nie jest zagraniczną jednostką kontrolowaną zagraniczna jednostka czy zagraniczna jednostka pochodzi z tzw. raju podatkowego? czy zagraniczna jednostka pochodzi z państwa, z którym Polska ani UE nie ratyfikowała umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych czy podatnik w zagranicznej jednostce posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku, lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką? czy co najmniej 33% przychodów zagranicznej jednostki pochodzi z określonych przepisami źródeł? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: zagraniczna jednostka

W art. 30f ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 24a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., określone są przepisy regulujące zasady opodatkowania dochodów kontrolowanych jednostek zagranicznych (CFC - ang. Controlled Foreign Corporation). Jednym z warunków stosowania tych przepisów jest, aby jednostka zagraniczna wskazana w art. art. 30f ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. oraz art. 24a ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. należała do tzw. zagranicznych jednostek kontrolowanych (zob. art. 30f ust. 1 w zw. z art. 30f ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f. oraz art. 24a ust. 1 w zw. z art. 24a ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p.).

Krok: czy zagraniczna jednostka pochodzi z tzw. raju podatkowego?

Jednostki zagraniczne są zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi w trzech przypadkach. Po pierwsze, zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi są jednostki zagraniczne z tzw. rajów podatkowych, tj. jednostki mające siedzibę lub zarząd lub zarejestrowane lub położone na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 17.05.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 998) lub w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 17.05.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 997) (zob. art. 30f ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f. oraz art. 24a ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p.).