Niewiadomski Zygmunt, Zabezpieczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 listopada 2016 r.
Autorzy:

Zabezpieczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru

Zabezpieczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru

Zabezpieczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru

Normy zawarte w art. 50 u.o.z. kreują instrumenty reglamentacyjne o szczególnym stopniu ingerencyjności, posuwającym się aż do całkowitego pozbawienia dysponenta praw do zabytku wpisanego do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa. Znajdą one zastosowanie wyłącznie w sytuacjach, w których realizacja zadań z zakresu ochrony konserwatorskiej absolutnie nie jest możliwa do przeprowadzenia w innym trybie (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2011 r., II SA/Gd 400/11, LEX nr 992924).

Zabezpieczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru starosta starosta zezwolenie na czasowe zajęcie zabytku wpływ wniosku postępowanie wywłaszczeniowe odebranie wniosku czy stwierdzono wystąpienie zagrożenia? odmowa zezwolenia na czasowe zajęcie zabytku wojewódzki konserwator zabytków wojewódzki konserwator zabytków wniosek o wywłaszczenie zabytku odebranie zezwolenia czy usunięcie zagrożenia okazało się możliwe? odstąpienie od zajęcia możliwość uszkodzenia lub zniszczenia zabytku wniosek o zabezpieczenie tak nie nie tak

Krok: możliwość uszkodzenia lub zniszczenia zabytku

Ustawową przesłanką umożliwiającą zabezpieczenie zabytku nieruchomego jest powstanie stanu jego zagrożenia w postaci możliwości uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Krok: wniosek o zabezpieczenie

Wniosek o zabezpieczenie składa wojewódzki konserwator zabytków jako organ właściwy w sprawach ochrony zabytków, a więc też zdolny do najwcześniejszego rozpoznania zagrożenia dla zabytku.