Wiśniewski Paweł, Zabezpieczenie wierzytelności połączone z wpisem do księgi wieczystej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zabezpieczenie wierzytelności połączone z wpisem do księgi wieczystej

Zabezpieczenie wierzytelności połączone z wpisem do księgi wieczystej

Zabezpieczenie wierzytelności połączone z wpisem do księgi wieczystej

Zabezpieczenie wierzytelności połączone z wpisem do księgi wieczystej sąd skład orzekający sąd skład orzekający rozpoznanie wniosku oddalenie wniosku wpisanie w księdze wieczystej wzmianki o zajęciu wierzytelności komornik sądowy komornik sądowy możliwy przebieg postępowania wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania w zakresie egzekucji z wierzytelności złożenie wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o zajęciu prowadzenie dalszego postępowania egzekucyjnego wszczęcie egzekucji z wierzytelności, której zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w księdze wieczystej bezzasadny zasadny

Krok: wszczęcie egzekucji z wierzytelności, której zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w księdze wieczystej

W praktyce zabezpieczeniem wierzytelności ujawnionym w księdze wieczystej jest hipoteka, czyli prawo, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece).

Nie ma przy tym znaczenia czy wierzytelność dłużnika egzekwowanego jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości dłużnika wierzytelności czy na nieruchomości osoby trzeciej.

Krok: złożenie wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o zajęciu

Wszczynając egzekucję z wierzytelności, której zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w księdze wieczystej (bądź złożenie dokumentu do zbioru dokumentów), komornik sądowy równocześnie przesyła do właściwego sądu wieczystoksięgowego wniosek o dokonanie w księdze wieczystej (zbiorze dokumentów) wpisu o zajęciu wierzytelności.