Zabezpieczenie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Zabezpieczenie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 3 lipca 2021 r.
Autorzy:

Zabezpieczenie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej

Zabezpieczenie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej

Zabezpieczenie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej

Zabezpieczenie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający badanie formalne wniosku usuwanie braków formalnych i fiskalnych wniosku zwrot wniosku czy wniosek złożono przed wszczęciem postępowania? badanie czy wniosek wniesiono do sądu właściwego możliwy sposób rozstrzygnięcia rozpoznanie wniosku oddalenie wniosku udzielenie zabezpieczenia środka dowodowego przekazanie sprawy sądowi właściwemu uprawniony uprawniony wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego w sprawie własności intelektualnej nie spełnia wymagań spełnia wymagania braki nieusunięte braki usunięte tak nie nie tak

Krok: wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego w sprawie własności intelektualnej

Zgodnie z art. 47989 § 1 i 2 k.p.c., sprawami własności intelektualnej, podlegającymi rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym, są sprawy:

– o ochronę praw autorskich i pokrewnych,

– o ochronę praw własności przemysłowej,

– o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,

– o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,

– o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług,

– o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Zabezpieczenie środków dowodowych służy w szczególności w sprawach dotyczących następujących roszczeń z zakresu:

– ochrony praw autorskich (art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1231),

– ochrony własności przemysłowej (art. 2861 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2020 r. poz. 286),

– ochrony wyłącznego prawa hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny (art. 36b ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, Dz.U. z 2018 r. poz. 432),

– ochrony baz danych (art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. z 2019 r. poz. 2134).

Wniosek składa się przeciwko osobie, w której władaniu znajduje się środek dowodowy lub która może umożliwić jego zabezpieczenie. Niekoniecznie jest to osoba, która jest lub będzie pozwana.

Krok: badanie czy wniosek wniesiono do sądu właściwego

Do rozpoznania spraw własności intelektualnej w pierwszej instancji właściwe rzeczowo są sądy okręgowe (art. 47990 § 1 k.p.c.).

Na podstawie art. 20 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 365 ze zm.) rozpoznawanie spraw własności intelektualnej zostało powierzone pięciu sądom okręgowym: Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, Sądowi Okręgowemu w Katowicach, Sądowi Okręgowemu w Lublinie, Sądowi Okręgowemu w Poznaniu oraz Sądowi Okręgowemu w Warszawie (§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1152)). Rozpoznawanie tych spraw w drugiej instancji przekazano natomiast dwóm sądom apelacyjnym: Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie oraz Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu (§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1151)).

Sąd Okręgowy w Warszawie jest jednak wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym (art. 47990 § 2 k.p.c.).