Zabezpieczenie na wniosek strony - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Zabezpieczenie na wniosek strony

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autor:

Zabezpieczenie na wniosek strony

Zabezpieczenie na wniosek strony

Zabezpieczenie na wniosek strony

Procedura dotyczy trybu składania wniosku przez stronę o zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego.

Zabezpieczenie na wniosek strony organ podatkowy organ podatkowy odmowa przyjęcia zabezpieczenia zabezpieczenie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ocena przesłanek do przyjęcia zabezpieczenia zaproponowanego przez stronę przyjęcie zabezpieczenia uchylenie lub zmiana zakresu zabezpieczenia podatnik podatnik złożenie zażalenie na postanowienie o przyjęciu zabezpieczenia zażalenie na postanowienie o odmowie przyjęcia zabezpieczenia obowiązek zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego wniosek o zabezpieczenie zobowiązania podatkowego dokonanie zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji strona składa zażalenie warunki spełnione warunki nie są spełnione zmiana zakresu zabezpieczenia strona złożyła zażalenie

Krok: obowiązek zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych może być dokonane na wniosek strony postępowania zabezpieczającego w trybie art. 33d § 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) - dalej o.p.

Krok: wniosek o zabezpieczenie zobowiązania podatkowego

Podatnik może wystąpić do organu podatkowego o zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę. Formy prawne zabezpieczenia zobowiązań podatkowych na wniosek strony można określić jako dobrowolne zabezpieczenie, przy czym jednak element dobrowolności dotyczy jedynie samej formy zabezpieczenia, a nie tego, czy do zabezpieczenia w ogóle dojdzie (W. Morawski, Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych w trybie art. 33d–33g ordynacji podatkowej, Przegląd Podatkowy 2007, nr 4, s. 30).