Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 31 grudnia 2015 r.
Autorzy:

Wznowienie postępowania podatkowego - ustalenie podstaw

Wznowienie postępowania podatkowego - ustalenie podstaw

Wznowienie postępowania podatkowego - ustalenie podstaw

Procedura ma na celu przedstawienie przesłanek wznowienia postępowania.

Krok: decyzja ostateczna

Wznowienie postępowania to przykład jednej z procedur stanowiących odstępstwo od zasady trwałości decyzji ostatecznych. Wychodząc ze znanej w doktrynie prawa administracyjnego typologii można powiedzieć, że jest to postępowanie nadzwyczajne (tzw. nadzwyczajny środek zaskarżenia) (zob. B. Adamiak, Koncepcja nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 648, Prawo CXII, Wrocław 1985, s. 91), stwarzające prawną możliwość ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postępowanie, w którym ona zapadła było dotknięte kwalifikowaną wadliwością wyliczoną w przepisach proceduralnych (zob. B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, W. Morawski, Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2006, s. 333).

Krok: zaistnienie przesłanki stanowiącej podstawę wznowienia postępowania zawartej w enumeratywnym katalogu

Wznowienie postępowania będzie dopuszczalne jedynie w sytuacjach enumeratywnie wyliczonych w art. 240 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) - dalej o.p. Niektóre z nich dotyczą kwalifikowanego naruszenia prawa (np. pozbawienie strony uczestniczenia w czynnościach postępowania, czy też oparcia rozstrzygnięcia na sfałszowanym dowodzie), które w praworządnym państwie wykluczają, aby decyzja wydana w takiej sytuacji mogła funkcjonować w obrocie prawnym. Inne z kolei dotyczą zdarzeń, które nastąpiły już po wydaniu decyzji kończącej postępowanie, ale mogących oddziaływać na treść podjętego rozstrzygnięcia (np. uchylenie przepisu, który był podstawą decyzji, zakończenie procedury porozumiewania się, ratyfikowanie umowy międzynarodowej). W literaturze podkreśla się, że wobec tego, iż wznowienie postępowania stanowi odstępstwo od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, przepisy określające podstawy wznowienia podlegają wykładni ścisłej (zob. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 626.). Z tych samych powodów za niedopuszczalne uznaje się wznowienie postępowania podatkowego z przyczyn nieprzewidzianych w o.p.