Musiał Krzysztof J., Wznowienie postępowania podatkowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wznowienie postępowania podatkowego

Wznowienie postępowania podatkowego

Wznowienie postępowania podatkowego

Procedura ma na celu przedstawienie przesłanek wznowienia postępowania oraz poszczególnych etapów tego trybu nadzwyczajnego.

organ podatkowy organ podatkowy podstawa prawna niezgodna z Konstytucją lub umową międzynarodową etapy postępowania sposób wznowienia postępowania decyzja o odmowie wznowienia postępowania procedura wzajemnego porozumiewania lub arbitrażowa ma wpływ na decyzję analiza przesłanek formalnych wznowienia postępowania strona nie brała udziału w postępowaniu decyzja wydana bez uzyskania stanowiska innego organu rozstrzygający sprawę w ostatniej instancji odmowa uchylenia decyzji dotychczasowej na wniosek ocena merytorycznych przesłanek wznowienia postępowania wady kwalifikowane postępowania podatkowego decyzja wydana w wyniku przestępstwa etap formalnego badania wniosku etap merytorycznej oceny przesłanek orzeczenie ETS ma wpływ na decyzję postanowienie o wznowieniu postępowania wpływ na decyzję umowy międzynarodowej wznowienie postępowania brak wznowienia postępowania wyjdą na jaw nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody decyzja wydana na podstawie uchylonej lub zmienionej decyzji lub orzeczenia sądu właściwy organ uchylenie w całości lub w części dotychczasowej decyzji zaistnienie przesłanki wznowienia postępowania z urzędu fałszywe dowody decyzja wydana przez pracownika lub organ podlegający wyłączeniu organ wyższego stopnia wstępny właściwy

Krok: zaistnienie przesłanki wznowienia postępowania

Co do zasady, decyzje ostateczne mają za zadanie wprowadzić pewność i trwałość rozstrzygnięć w sprawach podatkowych, co wpływa na bezpieczeństwo obrotu prawnego. Jednakże w pewnych sytuacjach należy wyeliminować z obrotu prawnego decyzję, jeżeli postępowanie, w którym została ona wydana, było dotknięte wadą kwalifikowaną.

Omawianej tematyki dotyczą następujące procedury:

– Zasada trwałości decyzji ostatecznych,

– Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji ostatecznych.

Krok: wady kwalifikowane postępowania podatkowego

Do kwalifikowanych wad postępowania zalicza się:

1) fałszywe dowody,

2) wydanie decyzji w wyniku przestępstwa,

3) wydanie decyzji przez pracownika lub organ podlegający wyłączeniu,

4) strona nie brała udziału w postępowaniu,

5) wyjście na jaw nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów,

6) wydanie decyzji bez uzyskania stanowiska innego organu,

7) wydanie decyzji na podstawie uchylonej lub zmienionej decyzji lub orzeczenia sądu,

8) podstawę prawną decyzji niezgodną z Konstytucją lub umową międzynarodową,

9) wpływ umowy międzynarodowej na decyzję,

10) wpływ procedury wzajemnego porozumiewania lub arbitrażowej na decyzję,

11) wpływ orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na decyzję.