Kędziora Robert, Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 26 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

Wznowienie postępowania to instytucja procesowa, która umożliwia weryfikację ostatecznej decyzji administracyjnej (oraz - w wąskim zakresie - postanowienia) dotkniętej kwalifikowaną wadą procesową, wymienioną w art. 145 § 1, art. 145a § 1, art. 145aa § 1 i art. 145b § 1 k.p.a. Wznowienie postępowania jest zasadniczo postrzegane jako jeden z trybów postępowania nadzwyczajnego, a więc takiego, którego celem jest przeprowadzenie kontroli decyzji wydanej w postępowaniu zwykłym. Pozytywne przesłanki wznowienia postępowania uregulowane zostały w wyżej wskazanych trzech przepisach i obejmują one sytuacje, w których otwiera się możliwość weryfikacji ostatecznej decyzji administracyjnej. Do tych dwóch przesłanek należy: rozstrzygnięcie sprawy decyzją ostateczną oraz wystąpienie co najmniej jednej z podstaw, uregulowanych w sposób zamknięty w art. 145 § 1, art. 145a § 1, art. 145aa § 1 i art. 145b § 1 k.p.a. Kodeks opiera się przy tym na koncepcji wyczerpującego wyliczenia podstaw wznowieniowych, których nie należy interpretować rozszerzająco ani domniemywać. Niezależnie od wystąpienia przesłanek pozytywnych, kodeks opiera możliwość wznowienia postępowania na braku zajścia dwóch przesłanek negatywnych, uregulowanych w art. 146 § 1 i art. 146 § 2 k.p.a. Zgodnie z treścią art. 147 k.p.a., wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony, przy czym - z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 4, art. 145a § 1, art. 145aa § 1 i art. 145b § 1 k.p.a. - wyłącznie na żądanie strony.

Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony organ wyznaczony organ wyznaczony przeprowadzenie postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy odebranie sprawy organ wyższego stopnia organ wyższego stopnia postanowienie o odmowie wznowienia postępowania lub wznowienie postępowania z urzędu przekazanie sprawy organowi właściwemu odebranie żądania postanowienie o odmowie wznowienia postępowania postanowienie o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego badanie, czy strona powołała w żądaniu wznowienia postępowania podstawę wznowieniową przekazanie żądania według właściwości pozostawienie żądania bez rozpoznania badanie, czy strona wniosła żądanie o wznowienie w terminie ustalenie pozostałych stron postępowania badanie wymogów formalnych żądania badanie dopuszczalności wznowienia postępowania w kontekście istnienia przedmiotu tego postępowania badanie, czy żądanie wznowienia wniósł podmiot powołujący się na interes prawny badanie właściwości organu organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji odebranie żądania wznowienia postępowania badanie, czy strona powołała w żądaniu wznowienia postępowania podstawę wznowieniową badanie, czy strona wniosła żądanie o wznowienie postępowania w terminie postanowienie o odmowie wznowienia postępowania badanie wymogów formalnych żądania badanie dopuszczalności wznowienia postępowania w kontekście istnienia przedmiotu tego postępowania badanie, czy żądanie wznowienia wniósł podmiot powołujący się na interes prawny postanowienie o wznowieniu postępowania postanowienie o odmowie wznowienia postępowania lub wznowienie postępowania z urzędu ustalenie pozostałych stron postępowania pozostawienie żądania bez rozpoznania czy przyczyną wznowienia jest działalność tego organu? badanie właściwości organu przekazanie żądania według właściwości przekazanie sprawy ministrowi lub sko czy organem jest minister lub sko? organ I instancji organ I instancji ustalenie pozostałych stron postępowania pozostawienie bez rozpoznania przekazanie sprawy organowi wyższego stopnia przyjęcie żądania czy przyczyną wznowienia jest działalność tego organu? badanie dopuszczalności wznowienia postępowania w kontekście istnienia przedmiotu tego postępowania badanie wymogów formalnych żądania postanowienie o odmowie wznowienia postępowania lub wznowienie postępowania z urzędu postanowienie o wznowieniu postępowania postanowienie o odmowie wznowienia postępowania badanie, czy strona wniosła żądanie wznowienia postępowania w terminie czy organ wydał decyzję w ostatniej instancji? badanie, czy żądanie wznowienia wniósł podmiot powołujący się na interes prawny przekazanie sprawy organowi, który wydał decyzję w ostatniej instancji badanie, czy strona powołała w żądaniu wznowienia postępowania podstawę wznowieniową strona strona żądanie wznowienia postępowania powołała nie powołała w terminie po terminie spełnione nie spełnione jest nie ma tak nie nie tak powołała nie powołała nie tak w terminie po terminie właściwy niewłaściwy jest nie ma spełnione nie spełnione spełnione nie spełnione jest nie ma tak nie w terminie po terminie tak nie tak nie tak nie powołała nie powołała właściwy nie właściwy

Krok: żądanie wznowienia postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie wznowienia postępowania może nastąpić z urzędu lub na żądanie strony. W niektórych sytuacjach kodeks wyraźnie przewiduje możliwość wszczęcia postępowania wyłącznie na żądanie strony, wyłączając tym samym zasadę oficjalności wszczęcia postępowania wznowieniowego. Dotyczy to podstaw wznowieniowych określonych w art. 145 § 1 pkt 4, art. 145a § 1, art. 145aa § 1 i art. 145b § 1 k.p.a. W takich wypadkach wszczęcie postępowania wznowieniowego z urzędu jest niedopuszczalne. W sytuacji gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu (art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.) oraz w przypadkach określonych w art. 145a, art. 145aa § 1 i 145b k.p.a., wznowienie następuje tylko na żądanie strony.

Krok: przyjęcie żądania

Złożenie żądania wznowienia postępowania nakłada na organ obowiązek przeanalizowania w pierwszej kolejności swojej właściwości do działania w tym zakresie, a następnie - zbadania kwestii dopuszczalności tego wznowienia. Zgodnie z art. 150 § 1 i 2 k.p.a., organem administracji publicznej właściwym w sprawach wymienionych w art. 149 k.p.a. jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działalność organu, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji, o wznowieniu postępowania rozstrzyga organ wyższego stopnia, który równocześnie wyznacza organ właściwy w sprawach wymienionych w art. 149 § 2 k.p.a. Czynności organu po otrzymaniu żądania wznowienia postępowania administracyjnego nie są przy tym podejmowane w ramach postępowania w sprawie wznowienia postępowania - aż do wydania postanowienia o wszczęciu postępowania wznowieniowego mają one charakter pozaprocesowy. Skoro wszczęcie postępowania w sprawie wznowienia może nastąpić wyłącznie w formie postanowienia, to czynności podjęte przed wydaniem tego postanowienia nie są czynnościami procesowymi postępowania administracyjnego (por. też wyrok NSA z dnia 3 lipca 2000 r., II SA 648/00, LEX nr 55304).