Wyznaczenie innego sądu w miejsce właściwego - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Wyznaczenie innego sądu w miejsce właściwego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wyznaczenie innego sądu w miejsce właściwego

Wyznaczenie innego sądu w miejsce właściwego

Wyznaczenie innego sądu w miejsce właściwego

Wyznaczenie innego sądu w miejsce właściwego sąd wyznaczony sąd wyznaczony nadanie sprawie dalszego biegu związanie postanowieniem o przekazaniu sprawy sąd przełożony przewodniczący skład orzekający sąd przełożony przewodniczący skład orzekający przedstawienie akt sprawy sądowi właściwemu skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne przedstawienie akt sprawy sądowi wyznaczonemu przedstawienie akt sprawy oddalenie wniosku badanie zasadności wniosku wyznaczenie innego sądu strona strona wniosek o wyznaczenie innego sądu sąd właściwy sąd właściwy nadanie sprawie dalszego biegu zwrot pisma usuwanie braków formalnych pisma procesowego przeszkoda uniemożliwiająca rozpoznanie sprawy lub podjęcie innej czynności wystąpienie o wyznaczenie innego sądu badanie formalne wniosku zasadny niezasadny nieusunięte usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: przeszkoda uniemożliwiająca rozpoznanie sprawy lub podjęcie innej czynności

Na przeszkodzie sądowi właściwemu do rozpoznania sprawy lub do podjęcia innej czynności związanej ze sprawą mogą stanąć rozmaite okoliczności, zarówno natury faktycznej, jak i prawnej. Najczęściej chodzi o niemożność rozpoznania sprawy przez właściwy sąd ze względu na wyłączenie sędziów tego sądu. Aby zapobiec takim sytuacjom, wprowadzono tzw. właściwość delegacyjną. Powstaje ona z mocy postanowienia sądu bezpośrednio przełożonego nad sądem właściwym. W postanowieniu wyznaczany jest inny sąd w miejsce sądu właściwego.

Krok: wystąpienie o wyznaczenie innego sądu

Wyznaczenie innego sądu w miejsce sądu właściwego może odbyć się z inicjatywy zarówno sądu właściwego, jak i powoda, tak przed jak i po wniesieniu pozwu. Po doręczeniu pozwu nie jest wykluczone wystąpienie z takim żądaniem przez pozwanego.