Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r. do: 10 maja 2017 r.
Autor:

Wyznaczanie składów orzekających wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Wyznaczanie składów orzekających wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Wyznaczanie składów orzekających wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Procedura opisuje zasady wyznaczania składów orzekających wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Krok: określenie właściwość składu komisji do rozpatrzenia sprawy

Pojęciu „właściwość” wojewódzkiej komisji do rozpatrzenia sprawy należy nadać szerszy wymiar, aniżeli właściwość komisji rozumiana jako stricte procesowa. Pojęcie właściwości ma podwójny wymiar. Z jednej strony zewnętrzna właściwość wojewódzkiej komisji w znaczeniu stricte procesowym w rozumieniu art. 67c ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) - dalej u.p.p. Z drugiej strony wewnętrzna właściwość wojewódzkiej komisji w znaczeniu orzekania we właściwym składzie i w zgodzie ze swoimi kompetencjami.

Krok: realizacja kryteriów ustalania składu orzekającego - alfabetyczna lista

Wojewódzkie komisje orzekają w składzie czteroosobowym. Skład orzekający wojewódzkiej komisji wyznacza jej przewodniczący według kolejności wpływu wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego z alfabetycznej listy członków wojewódzkiej komisji (art. 67f ust. 1 i 2 u.p.p.). Dwóch członków składu orzekającego spełniać musi wymagania, o których mowa w art. 67e ust. 3 pkt 1 u.p.p. (osoby posiadające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych), a dwóch - wymagania, o których mowa w art. 67e ust. 3 pkt 2 u.p.p. (osoby posiadające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziadzienie nauk prawnych). Pracami składu orzekającego kieruje przewodniczący składu (art. 67f ust. 3 u.p.p.). Przewodniczący komisji, jednocześnie z wyznaczeniem składu, wyznacza członka sprawozdawcę i zarządza doręczenie wniosku. Wyznaczanie przewodniczącego składu, jak również członka sprawozdawcy, nie następuje już według alfabetycznej listy, kwestia ta pozostawiona została bez wskazówek co do uregulowania zasad doboru.

Ustawodawca wprowadził formalne gwarancje „ustawowych składów” orzekających ustanawianych wedle ogólnego i abstrakcyjnego kryterium, co w założeniu ma stanowić wyraz podstawowej cechy działalności komisji, jaką jest jej neutralność. Ustawowy skład komisji to nie tylko komisja w administracyjnym znaczeniu, lecz także personalnie określony skład. W ten sposób ustawodawca podjął próbę wyłączenia możliwości jakichkolwiek manipulacji przy obsadzie składów orzekających. Formalnie wyeliminowano też możliwość nie tylko decydowania co do swobodnego powołania składu, ale i jego rozwiązania. Plany podziału czynności mają być obiektywne, w takim sensie, że sprawa trafia „na ślepy los” do danego składu orzekającego. Literalne odczytywanie zasad doboru członków składów orzekających jest wyrazem idealistycznego wyobrażenia sprawiedliwego orzeczenia.