Ambroziewicz Maciej, Wyznaczanie palarni w zakładzie pracy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Wyznaczanie palarni w zakładzie pracy

Wyznaczanie palarni w zakładzie pracy

Wyznaczanie palarni w zakładzie pracy

Począwszy od września 2011 r., za sprawą nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), pracodawcy nie mają już obowiązku tworzyć pomieszczeń palarni. Nie oznacza to jednak, że nie mogą tego robić, bowiem takie uprawnienia nadaje im ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 298 z późn. zm.). Przepisy ustawy umożliwiają właścicielom i zarządcom budynków, utworzenie w nich wyodrębnionych konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczeń służących wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych (palarni). Muszą one jednak spełniać pewne wymagania techniczne, tak aby nie powodowały narażenia osób niepalących na dym tytoniowy.

Wyznaczanie palarni w zakładzie pracy pracownicy pracownicy rozpoczęcie korzystania z palarni powstrzymanie się od palenia poza pomieszczeniem palarni pracodawca pracodawca czy pracodawca posiada odpowiednie pomieszczenie? pracodawca nie może utworzyć palarni utworzenie pomieszczenia palarni poinformowanie pracowników o utworzeniu palarni stwierdzenie potrzeby utworzenia pomieszczenia palarni czy pracodawca prowadzi działalność leczniczą? pracodawca nie może utworzyć palarni czy pracodawca prowadzi jednostkę oświaty? pracodawca nie może utworzyć palarni nie tak tak nie tak nie

Krok: stwierdzenie potrzeby utworzenia pomieszczenia palarni

Pomimo tego, że pracodawca nie ma już prawnego obowiązku tworzenia pomieszczenia palarni w zakładzie pracy, to np. na wniosek pracowników może - z nielicznymi wyjątkami - utworzyć takie pomieszczenie i udostępnić je pracownikom.

Krok: czy pracodawca prowadzi działalność leczniczą?

Za podmiot wykonujący działalność leczniczą uważa się:

1) przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jedn.:Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.),

5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,

6) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,

7) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

8) jednostki wojskowe

- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą, a także:

9) lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową.