Wywieranie znaczącego wpływu – pojęcie - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wywieranie znaczącego wpływu – pojęcie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Wywieranie znaczącego wpływu – pojęcie

Wywieranie znaczącego wpływu – pojęcie

Wywieranie znaczącego wpływu – pojęcie

Procedura pozwala ustalić, czy ma miejsce wywieranie znaczącego wpływu w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Wywieranie znaczącego wpływu – pojęcie podmioty podmioty czy będące osobami fizycznymi podmioty A i B pozostają w związku małżeńskim lub są spokrewnione lub spowinowacone do drugiego stopnia? podmiot A wywiera znaczący wpływ na podmiot B podmiot A nie wywiera znaczącego wpływu na podmiot B istnieje potrzeba ustalenia czy podmiot A wywiera znaczący wpływ na podmiot B czy podmiot A posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale podmiotu B? czy podmiot A posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających podmiotu B? czy podmiot A posiada czy podmiot A posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach lub majątku lub ich ekspektatywy podmiotu B? czy będący osobą fizyczną podmiot A posiada faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych podmiotu B będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podmiot A wywiera znaczący wpływ na podmiot B

Od 1.01.2019 r. istnieje 5 grup podmiotów powiązanych (zob. procedura Podmiot powiązany – pojęcie). W trzech przypadkach uznanie podmiotów za powiązane zależy od wywierania znaczącego wpływu przez przynajmniej jeden z tych podmiotów na drugi. Pięć sytuacji, w których ma to miejsce, określają przepisy art. 11a ust. 2 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 23m ust. 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Krok: czy podmiot A posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale podmiotu B?

Przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się, po pierwsze, posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale (zob. art. 11a ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.d.o.p. oraz art. 23m ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.d.o.f.). Jak wynika z art. 11a ust. 3 u.p.d.o.p. oraz art. 23m ust. 3 u.p.d.o.f., posiadanie pośrednio udziału lub prawa oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:

1) wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa – w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;

2) najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana – w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne;

3) sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw – w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.