Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Wywieranie znaczącego wpływu – pojęcie

Wywieranie znaczącego wpływu – pojęcie

Wywieranie znaczącego wpływu – pojęcie

Procedura pozwala ustalić, czy ma miejsce wywieranie znaczącego wpływu w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podmiot A wywiera znaczący wpływ na podmiot B

Od 1.01.2019 r. istnieje 5 grup podmiotów powiązanych (zob. procedura Podmiot powiązany – pojęcie). W trzech przypadkach uznanie podmiotów za powiązane zależy od wywierania znaczącego wpływu przez przynajmniej jeden z tych podmiotów na drugi. Pięć sytuacji, w których ma to miejsce, określają przepisy art. 11a ust. 2 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 23m ust. 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Krok: czy podmiot A posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale podmiotu B?

Przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się, po pierwsze, posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale (zob. art. 11a ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.d.o.p. oraz art. 23m ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.d.o.f.). Jak wynika z art. 11a ust. 3 u.p.d.o.p. oraz art. 23m ust. 3 u.p.d.o.f., posiadanie pośrednio udziału lub prawa oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:

1) wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa – w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;

2) najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana – w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne;

3) sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw – w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację