Piaskowska Olga Maria, Wytoczenie powództwa w sprawach zakresu prawa pracy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 18 kwietnia 2018 r.
Autorzy:

Wytoczenie powództwa w sprawach zakresu prawa pracy

Wytoczenie powództwa w sprawach zakresu prawa pracy

Wytoczenie powództwa w sprawach zakresu prawa pracy

Wytoczenie powództwa w sprawach zakresu prawa pracy sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne ocena, czy sprawa jest sprawą z zakresu prawa pracy? nadanie sprawie dalszego biegu otrzymanie pozwu czy pozew został złożony do właściwego wydziału? przekazanie pozwu do właściwego wydziału czy pozew podlega odrzuceniu bądź przekazaniu innemu sądowi? odrzucenie pozwu bądź przekazanie sprawy innemu sądowi powód powód złożenie pozwu nie tak tak nie

Krok: złożenie pozwu

1. Pozew jest pismem procesowym wszczynającym proces, a jego złożenie jest jednoznaczne z wytoczeniem powództwa.

2. W sprawach z zakresu prawa pracy powództwo może być także zgłoszone ustnie. W myśl art. 466 k.p.c. pracownik działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym powództwo ustnie do protokołu.

Patrz także:

Złożenie pozwu

Krok: otrzymanie pozwu