Wiśniewski Jarosław T., Wytoczenie powództwa przez konsumenta przeciwko przedsiębiorcy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Wytoczenie powództwa przez konsumenta przeciwko przedsiębiorcy

Wytoczenie powództwa przez konsumenta przeciwko przedsiębiorcy

Wytoczenie powództwa przez konsumenta przeciwko przedsiębiorcy

Wytoczenie powództwa przez konsumenta przeciwko przedsiębiorcy sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu zwrot pozwu badanie czy pozew podlega odrzuceniu odrzucenie pozwu badanie formalne pozwu rozpoznanie sprawy według przepisów o postępowaniu z udziałem konsumentów powód powód wniesienie pozwu usunięte nieusunięte podlega nie podlega nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: wniesienie pozwu

Przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów postępowania z udziałem konsumentów jest zarówno pozwany, który prowadzi działalność gospodarczą w chwili wytoczenia powództwa przez konsumenta, jak i pozwany, który w chwili wytoczenia powództwa przez konsumenta co prawda nie prowadzi już działalności gospodarczej, lecz prowadził ją w chwili zawierania z konsumentem umowy, z której konsument wywodzi roszczenia dochodzone w postępowaniu (art. 45814 § 3 k.p.c.).

Zgodnie z art. 45814 § 4 k.p.c., powództwo w sprawie przeciwko przedsiębiorcy konsument może wytoczyć nie tylko przed sąd właściwy według zasad ogólnych (art. 27–46 k.p.c.), ale również przed sąd właściwy dla miejsca swojego zamieszkania (nie dotyczy to jednak spraw, w których właściwość sądu jest wyłączna).

Zwraca jednocześnie uwagę, że do dnia 18.04.2028 r. w sprawach związanych z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, konsument może wytoczyć powództwo wyłącznie przed sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania (art. 18 ustawy z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw).

Sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu odrębnym – postępowaniu z udziałem konsumentów.

Przepisy o innych postępowaniach znajdują zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami postępowania z udziałem konsumentów (art. 45814 § 2 k.p.c.).

Krok: badanie czy pozew podlega odrzuceniu