Piaskowska Olga Maria, Wytoczenie powództwa o ustalenie prawa lub stosunku prawnego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wytoczenie powództwa o ustalenie prawa lub stosunku prawnego

Wytoczenie powództwa o ustalenie prawa lub stosunku prawnego

Wytoczenie powództwa o ustalenie prawa lub stosunku prawnego

sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający badanie dopuszczalności wniesienia powództwa o ustalenie prawa lub stosunku prawnego odrzucenie pozwu nadanie pismu dalszego biegu otrzymanie pozwu o ustalenie prawa lub stosunku prawnego badanie formalne pozwu o ustalenie prawa lub stosunku prawnego usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu o ustalenie prawa lub stosunku prawnego zwrot pozwu o ustalenie prawa lub stosunku prawnego rozpoznanie powództwa o ustalenie prawa lub stosunku prawnego strona strona wniesienie pozwu o ustalenie prawa lub stosunku prawnego niedopuszczalne dopuszczalne nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte

Krok: wniesienie pozwu o ustalenie prawa lub stosunku prawnego

1. Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

2. Uprawnienie do wytoczenia powództwa o ustalenie przysługuje również, w toku prowadzonego postępowania, organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, jeżeli ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jest niezbędne dla oceny skutków podatkowych.

3. Powództwo o ustalenie, na podstawie art. 189 k.p.c., może wytoczyć także prokurator. Gdy prokurator wytacza niesamodzielne powództwo o ustalenie (art. 55 w zw. z art. 189 k.p.c.), ma również obowiązek wykazać interes prawny osoby zastępowanej, będącej powodem w znaczeniu materialnym jako substytut procesowy tej osoby (por. wyrok SN z dnia 2 sierpnia 2007 r., V CSK 109/07, OSNC 2008, nr 9, poz. 107).

Powództwo o ustalenie prawa do określonego świadczenia należy do właściwości tego sądu, który jest właściwy do rozpoznania sporu o samo świadczenie (por. postanowienie SN z dnia 22 września 1981 r., IV PZ 49/81, OSNCP 1989, nr 2-3, poz. 41).

Krok: badanie formalne pozwu o ustalenie prawa lub stosunku prawnego

1. Pozew o ustalenie prawa lub stosunku prawnego powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

a. dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

b. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie,

c. a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

a. wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

b. dokonanie oględzin;

c. polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;

d. zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

3. Pozew o ustalenie prawa lub stosunku prawnego podlega opłacie sądowej (art. 3 ust. 2 u.k.s.c.). Strona może jednak złożyć wniosek o zwolnienie jej od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej, jeżeli wykaże, że nie może jej uiścić bez poniesienia uszczerbku dla siebie i swojej rodziny.