Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 21 listopada 2013 r.
Autorzy:

Występowanie do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

Występowanie do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

Występowanie do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

Pomoc udzielana przez państwo członkowskie może polegać na podjęciu środków zabezpieczających należności pieniężne wskazane w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289), tj. należności pieniężnych przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Do wniosku do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne wskazane w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289) stosuje się odpowiednio przepisy art. 96–98 dotyczące wniosku o odzyskanie tego rodzaju należności pieniężnych (art. 99 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289).

Przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej mogą normować wyłącznie sposób postępowania polskich organów administracji publicznej, dlatego zawarta w ustawie regulacja dotycząca rozważanej problematyki nie może określać czynności organów innego państwa. Należy mieć na uwadze, że dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz.U.UE.L.2010.84.1) jest stosowana odpowiednio w ramach przedstawianej procedury, o ile umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.

Krok: zamiar złożenia wniosku o zabezpieczenie należności pieniężnych

Procedura wystąpienia do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne jest inicjowana na wniosek organu egzekucyjnego skierowany do centralnego biura łącznikowego (art. 14 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych - Dz. U. z 2013 r. poz. 1289).

Procedura ta jest wykorzystywana w przypadku, gdy organ egzekucyjny uzna za wskazane zabezpieczenie należności pieniężnych dotyczących podmiotu dla zapewnienia odzyskania ich, w przypadku gdy wierzytelność lub tytuł wykonawczy umożliwiający egzekucję w Rzeczypospolitej Polskiej zostały zaskarżone w chwili składania wniosku lub w przypadku, gdy wierzytelność nie jest jeszcze przedmiotem tytułu wykonawczego umożliwiającego egzekucję w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile środki zabezpieczające są również możliwe w podobnej sytuacji na mocy przepisów krajowych i praktyk administracyjnych przyjętych w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń - Dz.U.UE.L.2010.84.1).

Zabezpieczenie może być ustanowione wobec określonego podmiotu. Podmiotem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której dotyczy wzajemna pomoc (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych - Dz. U. z 2013 r. poz. 1289).

Krok: weryfikacja obowiązku udzielenia pomocy

Organ egzekucyjny przed wystawieniem wniosku o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne powinien sprawdzić, czy w konkretnym przypadku istnieje obowiązek udzielenia pomocy.