Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty

Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty

Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty

Procedura pozwala ustalić jak wcześnie można wystawić fakturę dokumentującą dokonanie dostawy, wykonanie usługi lub otrzymanie zapłaty.

Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty podatnik podatnik podatnik może wystawić fakturę do 60 dni wcześniej podatnik może wystawić fakturę dowolnie wcześnie, jeżeli wskaże na fakturze informację, jakiego okresu dotyczy (!) podatnik zamierza  wystawić fakturę przed  dokonaniem dostawy  towarów, wykonaniem  usługi lub otrzymaniem  zapłaty czy świadczone są usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych? czy dokonywane są dostawy towarów rozliczane w okresach rozliczeniowych? czy dokonywana czynność należy do czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w dacie upływu terminu płatności? czy faktura dokumentuje transfer bonu jednego przeznaczenia? nie tak nie tak nie tak tak nie

Krok: (!) podatnik zamierza wystawić fakturę przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty

Od 1 stycznia 2014 r. z przepisów wynika wprost, że faktury mogą być wystawiane przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty (wcześniej kwestia ta budziła wątpliwości). Zależnie od przypadku, wystawienie faktury może nastąpić 60 dni (do końca 2021 r. było to 30 dni) wcześniej lub dowolnie wcześnie.

1) usługi budowlane oraz budowlano-montażowe,

2) dostawy drukowanych książek, gazet, czasopism i magazynów,

3) czynności polegające na drukowaniu książek, gazet, czasopism i magazynów, oraz

4) wymienione powyżej czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

Co gorsza, można się spotkać z - nieprawidłowym według mnie - stanowiskiem, że faktur niedokumentujących rzeczywistej sprzedaży nie można korygować, a w konsekwencji podatek na nich wykazany nie może zostać skorygowany (zob. przykładowo wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2013 r., I SA/Po 1028/12). Z tego powodu na wystawianie faktur przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty podatnicy powinni się co najwyżej decydować w przypadkach, gdy są całkowicie pewni, że do dokumentowanego fakturą zdarzenia rzeczywiście dojdzie.

Uwaga! Ryzyko: Decydując się na wcześniejsze wystawianie faktur podatnicy muszą jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach wystawienie faktury skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. W przypadkach takich wczesne wystawianie faktur przyspiesza zatem powstawanie obowiązku podatkowego. Dotyczy to faktur dokumentujących:

Uwaga! Ryzyko: Z możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty podatnicy powinni korzystać bardzo ostrożnie (zdecydowanie bezpieczniejsze jest wystawianie w takich przypadkach faktur „pro forma” odnośnie możliwości wystawiania faktur „pro forma”). Jeżeli bowiem do dokumentowanego tą fakturą zdarzenia nie dojdzie, faktura ta stanie się fakturą niedokumentującą rzeczywistej sprzedaży. Na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u. podatnicy są zaś obowiązani do zapłaty kwot podatku wykazanych na fakturach niedokumentujących rzeczywistej sprzedaży.

Krok: czy świadczone są usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych?

Do czynności, które mogą być dokumentowane fakturami wystawianymi dowolnie wcześnie, należy świadczenie usług, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń (zob. art. 106i ust. 8 w zw. z art. 19a ust. 3 u.p.t.u.).