Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Wystawianie zaświadczeń o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu

Wystawianie zaświadczeń o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu

Wystawianie zaświadczeń o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu

Zgodnie z art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. - dodanym z dniem 1 stycznia 2017 r., świadczeniobiorcom do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 z późn. zm.) - dalej u.r.l. - na zlecenie osoby uprawnionej, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

Osobą uprawnioną, w myśl art. 2 pkt 14 u.r.l., jest lekarz, a także pielęgniarka i położna w zakresie określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U. poz. 1739) określającego wykaz wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty zlecenia.

Krok: ustalenie wieku pacjenta

Zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., są wystawiane pacjentom, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

Krok: ustalenie stanu zdrowia pacjenta

Zaświadczenia są wystawiane pacjentom, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?