Kaczorowska-Kossowska Iwona, Wystawianie e-zwolnień lekarskich po 1 stycznia 2016 r.

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r. do: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Wystawianie e-zwolnień lekarskich po 1 stycznia 2016 r.

Wystawianie e-zwolnień lekarskich po 1 stycznia 2016 r.

Wystawianie e-zwolnień lekarskich po 1 stycznia 2016 r.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwe stanie się wystawianie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Do dnia 31 grudnia 2017 r. dopuszczalne będzie jednak również stosowanie dotychczasowej, papierowej formy zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy. Wybór formy zwolnienia należeć będzie do lekarza.

Podobnie jak dotąd lekarz będzie mógł przystąpić do wystawania zwolnień po złożeniu oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów o ochronie danych osobowych. Na podstawie tego oświadczenia ZUS, podobnie jak dotąd, wpisywać będzie lekarza na listę lekarzy uprawionych do wystawiania zwolnień. Jednak sam tryb składania oświadczenia ulegnie zmianie. Będzie mógł przybrać formę pisemną lub elektroniczną, przy czym chcąc złożyć oświadczenie w formie elektronicznej lekarz będzie musiał utworzyć swój profil informacyjny w systemie informacyjnym ZUS już na etapie składania oświadczenia. Ci lekarze, którzy zostali wpisani na listę ZUS do końca 2015 r. nie będą musieli składać ponownych oświadczeń do końca 2017 r., zatem jeśli będą chcieli przystąpić do wystawiania e-zwolnień założenie profilu na portalu ZUS nastąpi w ich przypadku dopiero przed wystawieniem pierwszego e-zwolnienia. Ci natomiast, którzy o prawo do wystawiania zwolnień ubiegać będą się dopiero po dniu 1 stycznia 2016 r., będą musieli utworzyć swój profil na tym portalu już na etapie składania oświadczania, jeśli zdecydują się na jego formę elektroniczną.

Ilekroć w niniejszej procedurze mowa o lekarzu, należy przez to rozumieć także lekarza dentystę, felczera oraz starszego felczera upoważnionych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Szczegółowe informacje o e-zwolnieniach dostępne są na stronie ZUS-u

Wystawianie e-zwolnień lekarskich po 1 stycznia 2016 r. lekarz lekarz przekazanie pacjentowi wydruku zwolnienia wydruk zwolnienia czy płatnik składek posiada profil na portalu ZUS? wysłanie zwolnienia na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS przekazanie e-zwolnienia do płatnika składek odnotowanie faktu wystawienia zwolnienia w dokumentacji medycznej przekazanie pacjentowi druku zwolnienia utworzenie profilu informacyjnego na portalu ZUS wypełnienie formularza e-zwolnienia podpisanie formularza podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP czy pacjent żąda wydruku zwolnienia? wydruk zwolnienia tak nie tak nie

Krok: utworzenie profilu informacyjnego na portalu ZUS

W celu wystawiania zaświadczeń lekarskich wystawiający zaświadczenie lekarskie tworzy za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych profil informacyjny (art. 55a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159 z późn. zm.) - dalej u.ś.p.

Krok: wypełnienie formularza e-zwolnienia

Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 55 ust. 1 u.ś.p.).