Krywan Tomasz, Wysokość VAT w przypadku czynności wykonywanych przez szkoły

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Autorzy:

Wysokość VAT w przypadku czynności wykonywanych przez szkoły

Wysokość VAT w przypadku czynności wykonywanych przez szkoły

Wysokość VAT w przypadku czynności wykonywanych przez szkoły

Procedura pozwala ustalić wysokość VAT w przypadku większości czynności wykonywanych przez szkoły.

Wysokość VAT w przypadku czynności wykonywanych przez szkoły szkoła szkoła (!) usługa jest nie  podlega  opodatkowaniu VAT  lub jest  opodatkowana stawką  8% czynność jest zwolniona od podatku usługa jest zwolniona od podatku, opodatkowana stawką 8% albo opodatkowana stawką 23% (!) czynność jest  opodatkowana  stawką 8% albo 23% czy organ prowadzący szkołę korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u.? odpowiedź zależy od rodzaju czynności czynność nie podlega opodatkowaniu VAT czy ma zastosowanie art. 15 ust. 6 u.p.t.u.? szkoła wykonuje czynność czy świadczona jest usługa edukacyjna? czy świadczona jest usługa stołówkowa? czy wynajmowane lub udostępniane są pomieszczenia lub miejsca należące do szkoły? czy świadczona jest usługa organizacji wycieczek, kolonii i obozów dla uczniów tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: szkoła wykonuje czynność

Część czynności wykonywanych przez szkoły podlega opodatkowaniu VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku szkół publicznych po centralizacji rozliczeń VAT podatnikami z tytułu dokonywania tych czynności są najczęściej macierzyste dla szkół jednostki samorządu terytorialnego). W przypadkach takich pojawia się pytanie o wysokość tego podatku.

Krok: czy ma zastosowanie art. 15 ust. 6 u.p.t.u.?

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm. – dalej u.p.t.u., nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wyłączenie to obejmuje, m.in., świadczenie przez szkoły i przedszkola usług stołówkowych na rzecz uczniów (zob. przykładowo wyroki NSA z 9.06.2017 r.: I FSK 1271/15 oraz I FSK 1317/15) oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły (zob. przykładowo wyrok NSA z 24.10.2019 r., I FSK 1248/17). Zob. również procedura Wysokość VAT przy świadczeniu usług stołówkowych przez publiczne szkoły i przedszkola.

Ze względu na brzmienie art. 15 ust. 6 u.p.t.u. nie podlegają opodatkowaniu VAT opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. Stanowisko takie, przykładowo, zajął WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 12 października 2017 r., I SA/Wr 648/17 oraz WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 27 lutego 2018 r., I SA/Rz 38/18. Jak czytamy w pierwszym z tych wyroków, „powiat, wypełniając obowiązki wynikające z powołanych przepisów, w tym również pobierając opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, działa jako organ władzy publicznej realizujący zadania ustawowe, a nie jako podatnik podatku od towarów i usług”.