Krywan Tomasz, Wysokość ryczałtu od dochodów spółek

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Wysokość ryczałtu od dochodów spółek

Wysokość ryczałtu od dochodów spółek

Wysokość ryczałtu od dochodów spółek

Procedura pozwala ustalić wysokość ryczałtu od dochodów spółek.

Wysokość ryczałtu od dochodów spółek podatnik podatnik ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania ryczałt wynosi 20% podstawy opodatkowania podatnik uzyskał dochód opodatkowany ryczałem od dochodów spółek czy podatnik jest małym podatnikiem? czy podatnik jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności? tak nie tak nie

Krok: podatnik uzyskał dochód opodatkowany ryczałem od dochodów spółek

Niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych korzystać mogą z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Z przepisów art. 28o ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., wynika, że stawki tego ryczałtu wynoszą 10% albo 20% podstawy opodatkowania (odnośnie do podstawy opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek – zob. procedurę Podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek).

Krok: czy podatnik jest małym podatnikiem?

Z opodatkowania ryczałtem w wysokości 10% korzystają dwie grupy podatników. Pierwszą z nich są podatnicy posiadający status małego podatnika.

Pojęcie małego podatnika w rozumieniu u.p.d.o.p. definiuje art. 4a pkt 10 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Pojęcie to oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro (przy czym przeliczenia tej kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł).