Wysokość dodatkowego zobowiązania VAT - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wysokość dodatkowego zobowiązania VAT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 września 2019 r.
Autorzy:

Wysokość dodatkowego zobowiązania VAT

Wysokość dodatkowego zobowiązania VAT

Wysokość dodatkowego zobowiązania VAT

Procedura pozwala ustalić wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalanego na podstawie art. 112b u.p.t.u.

Wysokość dodatkowego zobowiązania VAT naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane w całości według stawki 20% dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane częściowo według stawki 100%, częściowo według stawki 30% dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane częściowo według stawki 100%, częściowo według stawki 20% dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane według stawki 100% dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane w całości według stawki 30% dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane częściowo według stawki 100%, częściowo według stawki 15% dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane w całości według stawki 15% czy podatnik złożył deklarację korygującą w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócenia nienależnej kwoty zwrotu najpóźniej w dniu złożenia deklaracji korygującej? czy podatnik złożył deklarację korygującą w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócenia nienależnej kwoty zwrotu najpóźniej w dniu złożenia deklaracji korygującej? naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe czy nieprawidłowe kwoty w całości wynikają z faktur wymienionych w art. 112c u.p.t.u.? czy nieprawidłowe kwoty w części wynikają z faktur wymienionych w art. 112c u.p.t.u.? czy po zakończeniu kontroli podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu albo złożył deklarację podatkową i najpóźniej w dniu złożenia tej deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania czy po zakończeniu kontroli podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu albo złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Z początkiem 2017 r. zostały dodane przepisy art. 112b i 112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., przewidujące możliwość ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego (zob. również procedura Ustalenie dodatkowego zobowiązania VAT).

Wysokość tego zobowiązania to 20%, 30% lub 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Krok: czy nieprawidłowe kwoty w całości wynikają z faktur wymienionych w art. 112c u.p.t.u.?

Jak stanowi art. 112c u.p.t.u., w zakresie, w jakim w przypadkach, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1 oraz art. 112b ust. 2 pkt 1 u.p.t.u., odpowiednio zaniżona kwota zobowiązania podatkowego, zawyżona kwota zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, zawyżona kwota różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, lub wykazanie kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego, lub kwoty różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe, w miejsce wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek urzędu skarbowego, wynikają w całości lub w części z obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które:

1) zostały wystawione przez podmiot nieistniejący;

2) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności;

3) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością;

4) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) - dalej k.c., w części dotyczącej tych czynności

- wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z powyższych faktur wynosi 100%.

Jeżeli nieprawidłowe kwoty wynikają w całości z takich faktur, dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest w całości ustalane według tej stawki.