Piaskowska Olga Maria, Wysłuchanie dziecka w sprawach dotyczących jego lub należącego do niego majątku

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wysłuchanie dziecka w sprawach dotyczących jego lub należącego do niego majątku

Wysłuchanie dziecka w sprawach dotyczących jego lub należącego do niego majątku

Wysłuchanie dziecka w sprawach dotyczących jego lub należącego do niego majątku

Wysłuchanie dziecka w sprawach dotyczących jego lub należącego do niego majątku „dziecko” „dziecko” doręczenie wezwania stawiennictwo w wyznaczonym terminie sąd skład orzekający sąd skład orzekający zarządzenie terminu wysłuchania dziecka wysłuchanie dziecka wszczęcie postępowania przez sąd opiekuńczy czy sprawa dotyczy osoby lub majątku dziecka? podjęcie dalszych czynności czy zasadne jest wysłuchanie dziecka? podjęcie dalszych czynności nie tak nie tak

Krok: czy sprawa dotyczy osoby lub majątku dziecka?

W myśl art. 576 § 2 k.p.c., sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

Krok: czy zasadne jest wysłuchanie dziecka?

Wysłuchania dziecka nie trzeba dokonywać w każdej jednostkowej sytuacji. Możliwość wysłuchania jest uzależniona od rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka.

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że kierując się celowością, przy uwzględnieniu stopnia dojrzałości małoletniego oraz charakteru sprawy opiekuńczej, właściwy sąd powinien zapoznać się ze stanowiskiem tego małoletniego, mając na względzie jego dobro (por. postanowienie z dnia 15 grudnia 1998 r., I CKN 1122/98, OSNC 1999, nr 6, poz. 119 oraz postanowienie SN z dnia 1 października 1998 r., I CKN 825/98, LEX nr 1108442).