Barczak Anna, Wyrażenie zgody na wydobywanie odpadów ze składowiska

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 18 sierpnia 2018 r.
Autorzy:

Wyrażenie zgody na wydobywanie odpadów ze składowiska

Wyrażenie zgody na wydobywanie odpadów ze składowiska

Wyrażenie zgody na wydobywanie odpadów ze składowiska

Przedmiotem procedury jest wyrażenie zgody na wydobywanie odpadów z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów. Uczestnikiem procedury są zarządzający składowiskiem albo zwałowiskiem odpadów oraz organ wyrażający zgodę, czyli marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.

Wyrażenie zgody na wydobywanie odpadów ze składowiska marszałek województwa lub RDOŚ marszałek województwa lub RDOŚ wezwanie do uzupełnienia braków formalnych czy braki formalne zostały uzupełnione? pozostawienie wniosku bez rozpoznania odebranie wniosku o wydanie zgody na wydobywanie odpadów czy wniosek spełnia wymagania formalne wydanie decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów zarządzający składowiskiem albo zwałowiskiem odpadów zarządzający składowiskiem albo zwałowiskiem odpadów (!) odebranie  decyzji  administracyjnej  wyrażającej zgodę na  wydobywanie odpadów zamiar wydobywania ze składowiska odpadów, o których mowa w art. 144 ust. 1 u.o. złożenie wniosku o wydanie zgody na wydobywanie odpadów tak nie tak nie

Krok: zamiar wydobywania ze składowiska odpadów, o których mowa w art. 144 ust. 1 u.o.

Zarządzający składowiskiem albo zwałowiskiem odpadów zamierza wydobywać odpady z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów.

Składowiskiem odpadów jest obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. Zgodnie z orzecznictwem składowisko jest budowlą, której eksploatacja może wywoływać emisję, tak więc jest instalacją w rozumieniu p.o.ś. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2006 r., IV SA/Wa 1564/06, LEX nr 330467). Natomiast przez zwałowisko odpadów rozumie się miejsce składowania odpadów przemysłowych, dla którego nie było wymagane uzyskanie decyzji dotyczącej lokalizacji lub decyzji o pozwoleniu na budowę.

Należy dodać, że zarządzający składowiskiem odpadów posiada tytuł prawny do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną.

Tytułem prawnym do prowadzenia tego typu instalacji może być prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy. W rezultacie przez pojęcie zarządzającego składowiskiem, niezdefiniowane w u.o., rozumiemy podmiot legitymujący się jednym z praw wymienionych w zdaniu poprzednim.

Krok: złożenie wniosku o wydanie zgody na wydobywanie odpadów

Zarządzający składowiskiem albo zwałowiskiem odpadów składa wniosek o wydanie zgody na wydobywanie odpadów. Zawiera w nim elementy, o których mowa w art. 144 ust. 4 u.o. Ponadto zarządzający składowiskiem albo zwałowiskiem odpadów jest zobowiązany do dołączenia do wniosku ekspertyzy, która zawiera elementy wskazane w art. 144 ust. 5 u.o.

Sporządzenie ekspertyzy stanowi obowiązek zarządzającego składowiskiem albo zwałowiskiem odpadów. W rezultacie to te podmioty są obciążone kosztami jej sporządzenia przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Jednak u.o. nie precyzuje tych kwalifikacji, co stwarza pewien zakres swobody dla zarządzających składowiskami albo zwałowiskami odpadów.