Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 22 lutego 2016 r.
Autorzy:

Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę - przepisy przejściowe

Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę - przepisy przejściowe

Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę - przepisy przejściowe

Nowelizacja przepisów kodeksu pracy w zakresie umów terminowych odniesie bezpośredni skutek również wobec umów terminowych trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów. Przepisy przejściowe (art. 13–17 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw) zawierają konkretne reguły, które należy stosować względem umów terminowych obowiązujących w dniu wejścia w życie nowelizacji

Krok: terminowa umowa o pracę trwająca w dniu wejścia w życie nowych przepisów lub obowiązująca od tej daty

Trwające w dniu wejścia w życie nowelizacji (tj. w dniu 22 lutego 2016 r.), terminowe umowy o pracę lub umowy, które w tym dniu zostały zawarte na czas określony podlegają przepisom przejściowym zawartym w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Przepisy przejściowe dotyczyć będą również tych umów terminowych, które przed dniem wejścia w życie nowych przepisów zostały wypowiedziane a okres wypowiedzenia przypada po dniu wejścia w życie zmian.

Krok: badanie czasu trwania umowy i liczby umów na czas określony zawartych z jednym pracownikiem

Aby zastosować odpowiednie regulacje prawne pracodawca w pierwszej kolejności musi zbadać, czy trwająca w dniu wejścia w życie nowych przepisów terminowa umowa o pracę pracownika jest jego pierwszą umową, czy też kolejną. Ponadto kontroli podlega czas trwania umowy lub umów, które zostały z pracownikiem zawarte przed dniem 22 lutego 2016 r. W tym zakresie pracodawca skontrolować musi czy łączny czas trwania umów o pracę na czas określony pracownika przekracza, czy też nie 33 miesiące.