Wypłacanie nagród wykonawcom na podstawie art. 91 ust. 7 p.z.p. - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Wypłacanie nagród wykonawcom na podstawie art. 91 ust. 7 p.z.p.

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 marca 2013 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Autorzy:

Wypłacanie nagród wykonawcom na podstawie art. 91 ust. 7 p.z.p.

Wypłacanie nagród wykonawcom na podstawie art. 91 ust. 7 p.z.p.

Wypłacanie nagród wykonawcom na podstawie art. 91 ust. 7 p.z.p.

W przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego, zamawiający, przekazując ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w DUUE lub w BZP, może zawrzeć w jego treści informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert. Cel tych nagród jest oczywisty -dodatkowa zachęta finansowa motywująca wykonawców do przedstawiania rzetelnych i pomysłowych rozwiązań, które pozwolą zamawiającemu na osiągnięcie założonego celu, jakim jest realizacja skomplikowanego zamówienia. Dzięki takim nagrodom wykonawcy nie muszą się martwić, że ich rozwiązanie i poświęcony na jego opracowanie czas, będą stanowiły stratę dla firmy, ponieważ nikt nie zwróci im poniesionych kosztów w ramach dialogu.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 91 ust. 7 p.z.p., zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale w terminie nie krótszym niż 14 dni, wypłaca nagrody dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody.

Krok: określenie warunków przyznania nagród

Warunki przyznania nagród, o których mowa w art. 91 ust. 7 p.z.p., i ich wysokość określa zamawiający w ogłoszeniu. Brak stosownej informacji pozbawia wykonawców roszczenia o wypłatę nagród.

Wypłacanie nagród wykonawcom na podstawie art. 91 ust. 7 p.z.p. zamawiający zamawiający brak wypłaty nagrody określenie warunków przyznania nagród dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty badanie czy zaszły przesłanki wypłaty nagrody dla wykonawcy oczekiwanie na upływ min. 14 dni od wyboru oferty wypłata nagrody zaszły nie zaszły

Krok: dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, przekazując wykonawcom informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie dialogu konkurencyjnego, winien pamiętać o potrzebie wypłacenia wykonawcom nagród, jeśli taką możliwość przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu.