Ambroziewicz Maciej, Wypadek ucznia

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Wypadek ucznia

Wypadek ucznia

Wypadek ucznia

W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków na terenie szkół i innych placówek oświatowych, Minister Edukacji Narodowej i Sportu w dniu 31 grudnia 2002 r. wydał rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). Powyższe rozporządzenie określa ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z uwzględnieniem w szczególności warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, w tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych oraz w czasie zajęć z wychowania fizycznego czy w czasie zawodów sportowych i wycieczek turystycznych.

Do kwestii nieuregulowanych w powyższym rozporządzeniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).

Wypadek ucznia organ prowadzący organ prowadzący powołanie własnego zespołu powypadkowego analiza uwag i zastrzeżeń wydanie zaleceń przyjęcie uwag i zastrzeżeń szkoła dyrektor szkoły zespół powypadkowy szkoła dyrektor szkoły zespół powypadkowy odnotowanie zdarzenia w rejestrze wypadków otrzymanie informacji o zdarzeniu wypadkowym przekazanie protokołu organowi prowadzącemu powiadomienie rodziców lub opiekunów powiadomienie radę rodziców powiadomienie kuratora oświaty i prokuratora udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy jaka jest wstępna kwalifikacja zdarzenia? omówienie wypadku z pracownikami powiadomienie organ prowadzący szkołę powołanie zespołu powypadkowego powiadomienie państwowego inspektora sanitarnego zabezpieczenie miejsca zdarzenia jaka jest wstępna kwalifikacja zdarzenia? przekazanie zaleceń zespołowi powypadkowemu ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku przekazanie protokołu przyjęcie uwag i zastrzeżeń sporządzenie protokołu powypadkowego poszkodowany uczeń poszkodowany uczeń przekazanie uwag zespołowi powypadkowemu poinformowanie o zdarzaniu pracownika szkoły czy zgłoszono uwagi po zapoznaniu z protokołem? zwrócenie protokołu zespołowi powypadkowemu otrzymanie protokołu zdarzenie wypadkowe 14 dnia zgłoszenie uwag nie zgłoszenie uwag wypadek ciężki, śmiertelny, zbiorowy w każdym przypadku zatrucie w każdym przypadku

Krok: zdarzenie wypadkowe

Przepisy bhp nie określają definicji legalnej wypadku ucznia. Przez analogię do definicji zawartej w przepisach u.u.s.w., można przyjąć, że wypadek ucznia to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w trakcie pozostawania osoby pod opieką szkoły lub placówki.

Krok: udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy

Stosownie do postanowień § 40 r.b.s.p., pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.