Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

W razie wypadku pracownika tymczasowego należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe oraz sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn tego wypadku.

Krok: wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się:

1) nagłe zdarzenie,

2) wywołane przyczyną zewnętrzną,

3) powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;

– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia;

– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Krok: obowiązki

Jeśli na terenie zakładu pracy doszło do wypadku, w którym został poszkodowany pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik dokonuje ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Ustaleń dokonuje się w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.u.o.p.w. Pracodawca użytkownik powinien niezwłocznie:

– zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu,

– zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:

– dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,

– uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały zatrzymane,

– dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności,

– zawiadomić niezwłocznie o wypadku agencję pracy tymczasowej zatrudniającą poszkodowanego pracownika tymczasowego.

Ważne!

Wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy

W sytuacji gdy zdarzenie miało cechy wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego, obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne zawiadomienie właściwej miejscowo jednostki prokuratury oraz okręgowego inspektora pracy. Z zasady zawiadomienia powinna dokonać agencja pracy tymczasowej, jako pracodawca zatrudniający pracownika tymczasowego. Jednakże zgłoszenia może dokonać również pracodawca użytkownik, u którego doszło do wypadku – w zależności od ustaleń zawartych w umowie pomiędzy tymi podmiotami.

Ryzyko sankcji!

Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie ujawnia wypadku przy pracy albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 do 30.000 zł.