Łyjak Grzegorz, Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

W razie wypadku pracownika tymczasowego należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe oraz sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn tego wypadku.

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego poszkodowany poszkodowany odbiór protokołu agencja pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej odebranie dokumentacji zatwierdzenie protokołu doręczenie poszkodowanemu inne obowiązki pracodawca użytkownik pracodawca użytkownik wypadek przy pracy obowiązki ustalenie okoliczności wypadku protokół powypadkowy przekazanie dokumentacji 5 dni 14 dni

Krok: wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się:

1) nagłe zdarzenie,

2) wywołane przyczyną zewnętrzną,

3) powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;

– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia;

– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Krok: obowiązki

Jeśli na terenie zakładu pracy doszło do wypadku, w którym został poszkodowany pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik dokonuje ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Ustaleń dokonuje się w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.u.o.p.w. Pracodawca użytkownik powinien niezwłocznie:

– zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu,

– zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:

– dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,

– uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały zatrzymane,

– dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności,

– zawiadomić niezwłocznie o wypadku agencję pracy tymczasowej zatrudniającą poszkodowanego pracownika tymczasowego.

Ważne!

Wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy

W sytuacji gdy zdarzenie miało cechy wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego, obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne zawiadomienie właściwej miejscowo jednostki prokuratury oraz okręgowego inspektora pracy. Z zasady zawiadomienia powinna dokonać agencja pracy tymczasowej, jako pracodawca zatrudniający pracownika tymczasowego. Jednakże zgłoszenia może dokonać również pracodawca użytkownik, u którego doszło do wypadku – w zależności od ustaleń zawartych w umowie pomiędzy tymi podmiotami.

Ryzyko sankcji!

Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie ujawnia wypadku przy pracy albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 do 30.000 zł.