Łyjak Grzegorz, Wypadek przy pracy a wypadek komunikacyjny

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 8 lutego 2017 r.
Autor:

Wypadek przy pracy a wypadek komunikacyjny

Wypadek przy pracy a wypadek komunikacyjny

Wypadek przy pracy a wypadek komunikacyjny

Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy konieczne jest spełnienie przesłanek określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wypadek przy pracy a wypadek komunikacyjny pracodawca pracodawca czy pracownikowi została udowodniona wina umyślna? pracownik ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego pracownikowi nie została udowodniona wina umyślna pracownikowi została udowodniona wina umyślna pracownik nie otrzyma jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy ocena, czy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy podjęcie określonych obowiązków przez pracodawcę czy zdarzenie wypadkowe było wypadkiem komunikacyjnym ? zdarzenie wypadkowe nie było wypadkiem komunikacyjnym zdarzenie wypadkowe było wypadkiem komunikacyjnym nie tak nie tak

Krok: ocena, czy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj.:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Kwalifikując opisane zdarzenie jako wypadek przy pracy, należy przeanalizować, czy zostały spełnione poszczególne przesłanki z definicji wypadku przy pracy (muszą one wystąpić łącznie). Przesłanki te zostały zdefiniowane w sposób następujący:

1) nagłość - czas nieprzekraczający jednej zmiany roboczej;

2) przyczyna zewnętrzna - czynnik zewnętrzny pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny - w istniejących warunkach - wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym;

3) uraz - uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Krok: podjęcie określonych obowiązków przez pracodawcę

Stosownie do art. 234 § 1 k.p. w razie zaistnienia wypadku do obowiązków pracodawcy należy:

– podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,

– zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

– ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku,

– zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.