Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej

Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej

Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej

Procedura pozwala ustalić, czy rozliczenie faktury korygującej przez nabywcę wymaga otrzymania potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę.

Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej podatnik podatnik rozliczenie faktury korygującej nie wymaga otrzymania potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę czy obowiązuje uzgodnienie podatnika i nabywcy, że rozliczają faktury korygujące na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.? czy podstawa opodatkowania jest zmniejszana na skutek jednego z trzech określonych przepisami zdarzeń? (!) rozliczenie  faktury korygującej  wymaga otrzymania  potwierdzenia jej  otrzymania przez  nabywcę czy faktura korygująca dotyczy eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? czy faktura korygująca dotyczy sprzedaży poza terytorium kraju? czy faktura korygująca dotyczy sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług ich dystrybucji, usług telekomunikacyjnych lub tzw. usług komunalnych? (!) czy spełnione są  warunki możliwości  rozliczenia faktury  korygującej bez  posiadania potwierdzenia  jej otrzymania przez  nabywcę? podatnik wystawił fakturę korygującą czy fakturą korygującą zmniejszana jest podstawa opodatkowania? czy na korygowanej fakturze wykazana była kwota podatku? czy faktura korygująca wystawiona została w związku ze stwierdzeniem pomyłki w kwocie podatku na fakturze? czy efektem pomyłki było wykazanie kwoty podatku wyższej niż należna? tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wystawił fakturę korygującą

W stanie prawnym obowiązującym do 2020 r. rozliczanie niektórych faktur korygujących przez sprzedawców wymagało uzyskania potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę. W przypadku niektórych sprzedawców (tj. sprzedawców, którzy uzgodnili z nabywcami dalsze stosowanie poprzednich przepisów) jest tak nadal (do końca 2021 r.).

Krok: czy obowiązuje uzgodnienie podatnika i nabywcy, że rozliczają faktury korygujące na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.?

Od 1.01.2021 r. obowiązują nowe przepisy określające zasady rozliczania przez sprzedawców faktur korygujących zmniejszających. Przepisy te nie wymagają uzyskiwania przez sprzedawców potwierdzeń odbioru faktur korygujących przez nabywców.

Nowe przepisy mają, co do zasady, zastosowanie do faktur korygujących wystawionych od 1.01.2021 r. W przypadku faktur korygujących wystawionych przed tym dniem stosuje się bowiem przepisy ustawy o VAT w brzmieniu dotychczasowym (zob. art. 12 ustawy z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2419 – dalej u.z.u.p.t.u.).

Jednakże na podstawie art. 13 ust. 1 u.z.u.p.t.u. istnieje możliwość stosowania przez rok (tj. do 31.12.2020 r.) dotychczasowych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm. - dalej u.p.t.u. (tj. art. 29a ust. 13-16 oraz art. 86 ust. 19a i 19b u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2020 r.) również do faktur korygujących wystawionych od 1.01.2021 r. Warunkiem tego jest uzgodnienie tego przez sprzedawcę (dostawcę towarów lub świadczącego usługi) i nabywcę. Wybór taki – aby był skuteczny - musi zostać uzgodniony na piśmie przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r. W mojej ocenie chodzi o pierwsze wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę dla danego nabywcy, jednak wniosek ten nie jest całkowicie oczywisty.

Należy dodać, że rezygnacja z wyboru, o którym mowa, nastąpić może nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru. I w tym przypadku warunkiem jest uzgodnienie rezygnacji na piśmie przez sprzedawcę i nabywcę (co oznacza, że bez zgody jednej ze stron nie jest możliwa rezygnacja z uzgodnienia stosowania przepisów dotychczasowych do 31.12.2021 r.). W takim przypadku nowe przepisy, o których mowa, stosuje się do faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z wyboru (zob. art. 13 ust. 2 u.z.u.p.t.u.), a więc do faktur korygujących wystawionych do dnia rezygnacji z wyboru stosuje się przepisy dotychczasowe.