Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 maja 2019 r.
Autorzy:

Wymierzenie organowi grzywny za uchylanie się od zastosowania się do postanowienia sądu lub zarządzenia przewodniczącego podjętych w toku postępowania

Wymierzenie organowi grzywny za uchylanie się od zastosowania się do postanowienia sądu lub zarządzenia przewodniczącego podjętych w toku postępowania

Wymierzenie organowi grzywny za uchylanie się od zastosowania się do postanowienia sądu lub zarządzenia przewodniczącego podjętych w toku postępowania

Na wniosek strony sąd może wymierzyć organowi grzywnę w razie niezastosowania się przez ten organ do postanowienia sądu lub zarządzenia przewodniczącego podjętych w toku postępowania i w związku z rozpoznaniem sprawy. Celem tej instytucji jest zarówno skłonienie organu do respektowania postanowień sądu, jak również ukaranie go za ignorowane obowiązków płynących z tych postanowień (por. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012, s. 304).

Z dniem 31 maja 2019 r. wraz z wejściem w życie art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 183 ze zm.), a także ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 934), które wprowadzają informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego, strona może złożyć wniosek o wymierzenie organowi grzywny w formie dokumentu elektronicznego.

Krok: wniosek o wymierzenie organowi grzywny

Wniosek o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 112 p.p.s.a. może złożyć strona postępowania, jeśli spełnione są następujące przesłanki:

– sąd wyda postanowienie lub przewodniczący zarządzenie w toku postępowania i w związku z rozpoznaniem sprawy;

– organ uchyla się od zastosowania się do powyższego postanowienia sądu lub zarządzenia przewodniczącego.

Wymierzenie grzywny na podstawie tego przepisu jest jednym ze środków dyscyplinująco-represyjnych, w które został wyposażony sąd administracyjny. Wniosek o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 112 p.p.s.a. nie jest wnioskiem wszczynającym odrębne postępowanie w rozumieniu art. 63 p.p.s.a., od którego skarżący byłby zobowiązany uiścić wpis sądowy na zasadach przewidzianych w art. 230 p.p.s.a. (por. glosa P. Brzozowskiego do postanowienia WSA w Warszawie z dnia 25 października 2010 r., VII SA/Wa 1366/10, LEX/el. 2010).

Z dniem 31 maja 2019 r. strona może złożyć wniosek o wymierzenie organowi grzywny w formie dokumentu elektronicznego do elektronicznej skrzynki podawczej sądu. Opisany warunek nie zostanie spełniony w przypadku wysłania takiego pisma do sądu na jego adres elektroniczny (adres e-mail). Wniosek taki, oprócz wymogów formalnych pisma w postaci papierowej, musi zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisany przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli wniosek o wymierzenie organowi grzywny jest pierwszym pismem procesowym strony, należy podać numer odpowiedniego identyfikatora, tj. numer PESEL - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - numer KRS, REGON lub NIP. Datą wniesienia takiego wniosku jest określona w urzędowym poświadczeniu odbioru data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu (art. 83 § 5 p.p.s.a.) (szerzej zob. procedura: Wniesienie pisma procesowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Krok: badanie warunków formalnych wniosku

Wniosek o wymierzenie organowi grzywny powinien spełniać wymagania pisma procesowego określone w art. 46–47 p.p.s.a.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację