Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Wymierzenie kary porządkowej przez pracodawcę

Wymierzenie kary porządkowej przez pracodawcę

Wymierzenie kary porządkowej przez pracodawcę

Krok: naruszenie obowiązku przez pracownika

Pracownik, który narusza swoje obowiązki pracownicze, może zostać ukarany przez pracodawcę karą porządkową upomnienia, nagany lub karą pieniężną.

Uwaga!

Naruszenie obowiązków przez pracownika musi być dokonane tylko z jego winy, np. pracownik narusza przepisy dotyczące BHP poprzez odmowę świadczenia pracy w odzieży ochronnej.

Krok: powzięcie przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązków przez pracownika

Pracodawca zamierzający ukarać pracownika karą za naruszenie przez niego obowiązków pracowniczych musi posiadać wiarygodne informacje, że takie zdarzenie miało miejsce.

Pracodawca uzyskuje wiarygodne informacje, że pracownik ze swojej winy naruszył przepisy dotyczące świadczenia pracy zgodnie z wymogami BHP, np. poprzez sporządzenie przez bezpośredniego przełożonego wniosku o ukaranie pracownika.

Uwaga!

Pracodawca nie może zastosować kary po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia przez pracownika.