Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 4 kwietnia 2017 r.
Autor:

Wymiana informacji podatkowych z państwami członkowskimi z urzędu

Wymiana informacji podatkowych z państwami członkowskimi z urzędu

Wymiana informacji podatkowych z państwami członkowskimi z urzędu

Procedura ma na celu zaprezentowanie regulacji prawnej dotyczącej wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi z urzędu.

Krok: identyfikacja zakresu informacji podatkowych podlegających wymianie

Wymiana informacji podatkowych z państwami członkowskimi następuje na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego lub z urzędu.

Wymiana informacji podatkowych z państwami członkowskimi nie obejmuje informacji podatkowych:

1) objętych przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w zakresie podatku od towarów i usług, ceł oraz podatku akcyzowego;

2) dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne;

3) dotyczących opłaty skarbowej;

4) dotyczących należności o charakterze umownym, w szczególności wynagrodzeń za usługi użyteczności publicznej.

Organ podatkowy występuje z wnioskiem do właściwego organu państwa członkowskiego o udzielenie informacji podatkowych oraz udziela mu informacji podatkowych za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz samorządowe kolegium odwoławcze przekazują wniosek i informacje podatkowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem dyrektora izby administracji skarbowej właściwego miejscowo ze względu na siedzibę wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa albo samorządowego kolegium odwoławczego.

Krok: wymiana informacji zawartych w deklaracjach złożonych przez płatników

Szef Krajowej Administracji Skarbowej udziela z urzędu właściwemu organowi państwa członkowskiego dostępnych informacji podatkowych o osiągniętych w roku podatkowym przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium danego państwa członkowskiego dochodach z tytułu:

1) stosunku pracy,

2) stosunku służbowego,

3) spółdzielczego stosunku pracy,

4) pracy nakładczej,

5) zasiłków pieniężnych wypłaconych przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., oraz przez płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 u.p.d.o.f.,

6) działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 i 9 u.p.d.o.f.,

7) emerytur lub rent oraz innych świadczeń krajowych, o których mowa w art. 34 ust. 7 u.p.d.o.f.

- które zostały wykazane w deklaracjach składanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informacji podatkowych, o których mowa powyżej, udziela się co najmniej raz w roku, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, w którym te informacje stały się dostępne dla organów podatkowych.

Wymiana informacji podatkowych następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu standardowych formularzy do wymiany informacji, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/2378 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1156/2012 (Dz. Urz. UE L 332, s. 19 z późn. zm.). W przypadku braku możliwości wymiany informacji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymiany dokonuje się w postaci papierowej.