Wiktorowska Ewa, Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 marca 2020 r.
Autorzy:

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

Postawę wyłączenia stanowią przepisy ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374). Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS CoV-2 powoduje konieczność podjęcia szybkich działań zmierzających do ochrony zdrowia publicznego. Zidentyfikowany nowy koronawirus stwierdzony u ludzi wywołuje zespół niewydolności oddechowej, a wywołana nim choroba jest określana jako COVID-19.

W związku z tym zagrożeniem powyższa ustawa wprowadziła rozwiązania umożliwiające podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowiące uzupełnienie podstawowych regulacji zawartych w szczególności w ustawie z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) – dalej u.z.z.z.

Ustawa określa w szczególności zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby, zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz jej zwalczania oraz zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia.

Zgodnie z art. 25 pkt 4 u.k. dokonano zmian w u.z.z.z. poprzez dodanie m.in. art. 46c u.z.z.z. stanowiącego o tym, że do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Dla ustalenia obszaru, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, w u.z.z.z. wprowadzono także art. 46a stanowiący o ustaleniu przez Radę Ministrów w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:

1) zagrożonego obszaru wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego,

2) rodzaju stosowanych rozwiązań – w zakresie określonym w art. 46b u.z.z.z.

– mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące możliwości budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo w przypadku udzielania w oparciu o ten przepis zamówienia na roboty budowlane jako ułatwienie przewidziano w art. 12 u.k., że do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295).

Krok: zamawiający chce udzielić zamówienia na usługi, dostawy lub roboty budowlane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii

Zamawiający, który zamierza udzielić zamówienia na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, może nie stosować ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej p.z.p., jeżeli przed ich udzieleniem dokona badania: na jakim obszarze jest udzielane zamówienie, jakiemu celowi służy i ustali jego przedmiot. Wynik tej analizy pozwoli zamawiającemu na ustalenie czy udzielane zamówienia podlegają wyłączeniu ze stosowania przepisów p.z.p.

Zamawiający może nie stosować p.z.p. jeżeli udziela zamówienia na usługi, dostawy lub roboty budowlane, zamówienia te są udzielane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii oraz dotyczą obszaru na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Jeśli nie zachodzą wyżej określone przesłanki zamawiający stosuje ustawę p.z.p. do udzielenia zamówienia publicznego.

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii zamawiający zamawiający zamawiający chce udzielić zamówienia na usługi, dostawy lub roboty budowlane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii zamawiający stosuje przepisy p.z.p. do udzielenia zamówienia badanie czy zachodzą przesłanki wyłączenia przepisów p.z.p. czy przedmiotem zamówienia są usługi, dostawy lub roboty budowlane? czy usługi, dostawy lub roboty budowlane są udzielane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii? czy usługi, dostawy lub roboty budowlane są udzielane na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii? zamawiający wyłącza zamówienie z przepisów p.z.p. tak nie tak nie tak nie

Krok: badanie czy zachodzą przesłanki wyłączenia przepisów p.z.p.

Zamawiający może nie stosować przepisów p.z.p., gdy są spełnione wszystkie przesłanki określone w  art. 25 pkt 4 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) – dalej u.k.