Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 marca 2020 r.
Autorzy:

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. do udzielania zamówień w celu utworzenia rezerw strategicznych

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. do udzielania zamówień w celu utworzenia rezerw strategicznych

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. do udzielania zamówień w celu utworzenia rezerw strategicznych

Postawę wyłączenia stanowią przepisy ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374).

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 wprowadzono szczególne rozwiązania, umożliwiające podejmowanie działań umożliwiających bez stosowania p.z.p. tworzenie rezerw strategicznych służących przeciwdziałaniu epidemii, ale także uzupełniania rezerw strategicznych, które wykorzystano w celu zwalczania epidemii.

Zgodnie z art. 27 u.k. dokonano zmian w ustawie z 29.10.2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1846) poprzez dodanie w art. 13 ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. W przypadku zagrożenia epidemicznego, wykonanie decyzji o utworzeniu rezerw strategicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, odbywa się z wyłączeniem ust. 5 oraz przepisów o zamówieniach publicznych.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, Agencja Rezerw Materiałowych dokonuje zakupu określonej ilości asortymentów do rezerw z zachowaniem pierwszeństwa w odniesieniu do innych podmiotów".

Przepis odnosi się tylko do jednego zamawiającego – Agencji Rezerw Strategicznych.

Krok: zamawiający chce udzielić zamówienia utworzenie rezerwy strategicznej

Zamawiający, który zamierza dokonać zakupu, którego przedmiot mieści się w definicji rezerwy strategicznej w rozumieniu ustawy z 29.10.2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1846 ze zm.) – dalej u.r.s., może go dokonać z wyłączeniem przepisów ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej p.z.p., jeżeli zweryfikuje w jakich okolicznościach została wydana decyzja o utworzeniu rezerwy strategicznej

Jeżeli została wydana przez ministra właściwego do spraw zdrowia w przypadku zagrożenia epidemicznego może takiego zakupu dokonać z wyłączeniem przepisów p.z.p.

Jeśli nie zachodzą wyżej określone przesłanki zamawiający stosuje p.z.p. do udzielenia zamówienia publicznego.

Krok: badanie czy zachodzą przesłanki wyłączenia przepisów p.z.p.

Zamawiający może nie stosować przepisów p.z.p., gdy są spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 27 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) – dalej u.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?