Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. dla zakupu towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. dla zakupu towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 marca 2020 r.
Autorzy:

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. dla zakupu towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. dla zakupu towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. dla zakupu towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Postawę wyłączenia stanowią przepisy ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374).

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 wprowadzono szczególne rozwiązania, umożliwiające podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowiące uzupełnienie podstawowych regulacji zawartych w szczególności w ustawie z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). Nowy koronawirus nazwany SARS-CoV-2 jest wirusem mogącym wywołać zespół niewydolności oddechowej, a wywołana nim choroba jest określana jako COVID-19.

Ustawa określa w szczególności zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby, zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz jej zwalczania oraz zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia.

Krok: zamawiający chce udzielić zamówienia na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19

Zamawiający, który zamierza udzielić zamówienia na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania chorobie zakaźnej COVID-19, powinien zweryfikować przed ich udzieleniem, jaki jest cel udzielenia zamówienia i jego przedmiot. Wynik tej analizy pozwoli mu na ustalenie czy udzielane zamówienia podlegają wyłączeniu ze stosowania przepisów p.z.p.

Zamawiający może nie stosować ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej p.z.p., jeżeli planowany zakup dotyczy towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się tej choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Jeśli nie zachodzą wyżej określone przesłanki zamawiający stosuje p.z.p. do udzielenia zamówienia publicznego.

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. dla zakupu towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 zamawiający zamawiający zamawiający wyłącza zamówienie z przepisów p.z.p. zamawiający chce udzielić zamówienia na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 zamawiający stosuje przepisy p.z.p. do udzielenia zamówienia badanie czy zachodzą przesłanki wyłączenia przepisów p.z.p. czy przedmiotem zamówienia są towary lub usługi? czy towary lub usługi są usług niezbędne do przeciwdziałania COVID-19? czy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby? czy wymaga tego ochrona zdrowia publicznego? tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: badanie czy zachodzą przesłanki wyłączenia przepisów p.z.p.

Zamawiający może nie stosować przepisów p.z.p., gdy są spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 6 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) – dalej u.k.