Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 marca 2020 r.
Autorzy:

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. dla zakupu towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. dla zakupu towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. dla zakupu towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Postawę wyłączenia stanowią przepisy ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374).

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 wprowadzono szczególne rozwiązania, umożliwiające podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowiące uzupełnienie podstawowych regulacji zawartych w szczególności w ustawie z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). Nowy koronawirus nazwany SARS-CoV-2 jest wirusem mogącym wywołać zespół niewydolności oddechowej, a wywołana nim choroba jest określana jako COVID-19.

Ustawa określa w szczególności zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby, zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz jej zwalczania oraz zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia.

Krok: zamawiający chce udzielić zamówienia na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19

Zamawiający, który zamierza udzielić zamówienia na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania chorobie zakaźnej COVID-19, powinien zweryfikować przed ich udzieleniem, jaki jest cel udzielenia zamówienia i jego przedmiot. Wynik tej analizy pozwoli mu na ustalenie czy udzielane zamówienia podlegają wyłączeniu ze stosowania przepisów p.z.p.

Zamawiający może nie stosować ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej p.z.p., jeżeli planowany zakup dotyczy towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się tej choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Jeśli nie zachodzą wyżej określone przesłanki zamawiający stosuje p.z.p. do udzielenia zamówienia publicznego.

Krok: badanie czy zachodzą przesłanki wyłączenia przepisów p.z.p.

Zamawiający może nie stosować przepisów p.z.p., gdy są spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 6 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) – dalej u.k.