Bełczącki Robert Marek, Wyłączenie sędziego na wniosek strony (okoliczności wywołujące wątpliwość co do bezstronności)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r.
Autorzy:

Wyłączenie sędziego na wniosek strony (okoliczności wywołujące wątpliwość co do bezstronności)

Wyłączenie sędziego na wniosek strony (okoliczności wywołujące wątpliwość co do bezstronności)

Wyłączenie sędziego na wniosek strony (okoliczności wywołujące wątpliwość co do bezstronności)

Wyłączenie sędziego na wniosek strony (okoliczności wywołujące wątpliwość co do bezstronności) sędzia sędzia złożenie wyjaśnień sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne usuwanie braków formalnych pisma procesowego badanie formalne wniosku zwrot wniosku skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne oddalenie wniosku wyłączenie sędziego badanie zasadności wyłączenia odrzucenie wniosku badanie dopuszczalności wniosku strona strona zgłoszenie wniosku o wyłączenie sędziego powzięcie wiadomości o istnieniu okoliczności wywołujących wątpliwość co do bezstronności sędziego zasadne niezasadne nieusunięte usunięte niedopuszczalny dopuszczalny nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: powzięcie wiadomości o istnieniu okoliczności wywołujących wątpliwość co do bezstronności sędziego

Krok: zgłoszenie wniosku o wyłączenie sędziego

Jeśli w ocenie strony istnieją okoliczności, które poddają w wątpliwość bezstronność sędziego wchodzącego w skład sądu orzekającego w danej sprawie, strona może żądać wyłączenia tego sędziego. Szerzej na temat tego rodzaju okoliczności - por. T. Żyznowski, Komentarz do art. 49 k.p.c., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Lex. W obecnym stanie prawnym okoliczności takie dotyczyć mogą nie tylko stosunków osobistych (por. K. Korzan, Podmioty postępowania nieprocesowego cz. I, Rejent 2005/2/9-29, Lex nr 47079, Teza nr 4 i 5, wyrok SN z dnia 24 lipca 2009 r., II CSK 61/09, OSNC 2010, nr B, poz. 51, LEX nr 523586), ale wszelkich zdarzeń zachodzących zarówno w postępowaniu, jak i poza nim (por. wyrok TK z dnia 13 grudnia 2005 r., SK 53/04, Dz. U. Nr 250, poz. 2118, LEX nr 181615).